Vad ska man tänka på om det finns ämnen eller arbetsmetoder som kan orsaka cancer eller innebära en risk för gravida på arbetsplatsen?

Arbetarskyddet förbättrades i april när bestämmelserna om cancerframkallande ämnen och faktorer som är farliga för den reproduktiva hälsan uppdaterades. FFC har också gett ut en finskspråkig handbok om frågan.
30.05. 12:47
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

– Behovet av att uppdatera den nationella lagstiftningen kom via EU-regleringen. Under den senaste valperioden har Europaparlamentet varit arbetstagarnas vän, eftersom parlamentet aktivt har utvecklat arbetarskyddet, påpekar FFC:s sakkunnigläkare Riitta Työläjärvi.

I hela Europa orsakar exponering för riskfaktorer på arbetsplatsen varje år ungefär 120 000 cancerfall. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera cancerrisken. Nu har man preciserat bestämmelserna om hur arbetsgivarna ska anmäla cancerframkallande ämnen till ASA-registret, som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller. Arbetsgivarna ska lämna in sina anmälningar till det elektroniska registret årligen.

Riitta Työläjärvi är sakkunnigläkare på FFC. Foto: Jaakko Lukumaa

– Arbetstagare som har exponerats för skadliga ämnen eller arbetsmetoder har alltid rätt att få sina egna uppgifter ur registret och har alltid rätt att få anvisningar av arbetsgivaren om hur de kan skydda sig.

Listan över cancerframkallande ämnen kompletterades bland annat med cancerframkallande läkemedelssubstanser såsom cytostatika och arsenik. Därtill har man gjort vissa andra preciserande uppdateringar som gäller sådana arbetsmetoder som medför risk för cancer och som ska anmälas till ASA-registret.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla arbetstagare, oberoende av anställningens form och längd, har rätt till skydd mot cancerframkallande ämnen. Alla arbetstagare har också rätt till lagstadgade hälsoundersökningar och rådgivning från företagshälsovården, om de jobbar med arbetsuppgifter som medför risk för cancer.

Den reproduktiva hälsan måste skyddas i arbetet

Jobbet får inte utgöra en risk för moderns, fostrets eller barnets hälsa. När förordningen uppdaterades preciserade och förtydligade man skyddet av hälsan och säkerheten för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn och ammar. Förordningen gäller alla arbetsplatser och branscher.

– Inom industrin och på byggarbetsplatser finns det ofta exponeringsfaktorer som påverkar graviditeten. Men sådana risker finns också till exempel på sjukhus och inom många servicebranscher. Det kan till exempel handla om läkemedel, tunga lyft eller risken för våld. På arbetsplatserna måste man bedöma, förutse och minimera riskerna – och om det behövs ska gravida arbetstagare få övergå till andra uppgifter.

Gravida arbetstagare behöver inte utföra nattarbete om de visar upp ett läkarintyg för arbetsgivaren.

– Nytt är att man också ska beakta arbetstagare som ammar när man bedömer om arbetsförhållandena är hälsosamma.

Arbetsgivaren ska också årligen göra förteckningar över de reproduktionsstörande ämnen som finns på arbetsplatsen och de arbetstagare som har exponerats för dem. Arbetsgivaren ska alltid spara förteckningarna i fem år.

– Om gravida arbetstagare inte kan arbeta tryggt, kan de få särskild graviditetspenning från FPA. Dagpenningen tryggar utkomsten under den tid då gravida inte kan jobba. Tyvärr är arbetet med att uppdatera kriterierna för den särskilda graviditetspenningen så att de motsvarar den nya arbetarskyddsförordningen försenat. Arbetet med att uppdatera den särskilda graviditetspenningen kommer att inledas i höst.

Här kan du ladda ner FFC:s handbok om ämnen som är skadliga för hälsan på arbetsplatserna (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.