Ett gott arbete är kärnan i den FFC-anslutna rörelsens strategi

FFC:s representantskap har godkänt strategin för fackföreningsrörelsen inom FFC åren 2020–2024. Den nya strategin slår bland annat fast målen för hur den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen ska förnyas samt hur anställningsvillkoren, arbetsplatserna, sysselsättningen och arbetstagarnas trygghet ska utvecklas.
19.11.2020 15:55
FFC

Rubriken för strategin är Gott arbete – välfärd i livet. Strategin bygger på FFC:s tre grundläggande värden: människovärde i arbetet, lika värde och på den svagares sida. Strategin godkändes av FFC:s högsta beslutande organ, representantskapet, torsdagen den 19 november.

– Den här strategin är inte bara centralorganisationens strategi, utan den är hela den FFC-anslutna rörelsens strategi. Den står också i samklang med medlemsförbundens verksamhet, betonade ordförande Jarkko Eloranta på representantskapsmötet.

FFC har fyra strategiska mål för åren 2020–2024:

 1. En trovärdig och människonära fackföreningsrörelse med dragningskraft.
  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid medlemskap i facket och förmågan att förnya rörelsen.
 2. Spelreglerna i arbetslivet ger trygghet åt arbetstagaren.
  Avtalen och den övriga regleringen av anställningsvillkoren är tidsenliga, fungerande och solidariska. 
 3. Arbetslivet förändras – gott arbete.
  Utbudet av högklassiga jobb för medlemmarna i FFC:s förbund blir större.
 4. Fler goda jobb, ordentliga skyddsnät och trygg förändring.
  Målet är hög sysselsättning, ett högklassigt socialskydd och trygghet för arbetstagarna när det sker förändringar av olika slag.


För att uppnå de strategiska målen kommer FFC och fackförbunden att satsa på avtalspolitik och fackligt medlemskap, samt på att förnya den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen. Centrala åtgärder är också att trygga bättre arbetslivskvalitet och sysselsättning, ett utvecklat socialskydd samt samhällelig rättvisa.

Läs ett sammandrag av strategin längre ner på den här sidan.

Vad är dagens arbetsliv gjort av?

I samband med att strategin godkändes har FFC också lanserat filmen Livets bitar. Här kan du se filmen!

Du kan också se filmen på FFC:s Youtube-kanal.

Sammandrag av strategin Gott arbete – välfärd i livet

1. En trovärdig och människonära fackföreningsrörelse med dragningskraft

Spetsprojekt: En medlemsutveckling som stärker fackföreningsrörelsen. 

Centrala mål:

 1. Vi effektiverar medlemsrekryteringen inom de målgrupper som för tillfället är underrepresenterade, till exempel arbetstagare med utländsk bakgrund, arbetstagare inom plattformsekonomin, bemanningsanställda, personer som utexamineras från yrkeshögskolorna.
 2. Vi gör det lättare att gå med i facket och att betala medlemsavgiften.
 3. Vi blir bättre på att identifiera och svara på de potentiella medlemmarnas motiv och behov i samband med medlemsrekryteringen.
 4. Vi stärker de nuvarande medlemmarnas engagemang och utvecklar funktionerna så att de motsvarar medlemmarnas förväntningar.
 5. Vi utvecklar verksamheten och imagen för fackföreningsrörelsen inom FFC till en människonära folkrörelse som är med sin tid.

2. Spelreglerna i arbetslivet ger trygghet åt arbetstagaren

Spetsprojekt: Att utveckla avtalspolitiken 

Centrala mål:

 1. Genom kollektivavtalen säkerställer vi att alla arbetstagare får en lön de kan leva på, samtidigt som vi ser till att köpkraften utvecklas och anställningsvillkoren är skäliga. 
 2. Inom FFC-familjen koordinerar vi våra kollektivavtalsförhandlingar och bereder gemensamma mål för avtalen, samt stärker solidariteten och samarbetet mellan organisationerna inom avtalsverksamheten.
 3. Vi främjar lokalt avtalande som gynnar båda parterna och som sker inom ramarna för kollektivavtalssystemet.
 4. Vi förnyar lagstiftningen genom trepartsförhandlingar för att förbättra kvaliteten och tryggheten i arbetslivet. 
 5. Vi påverkar den europeiska lagstiftningen och de internationella avtalen i arbetslivet, så att de blir bättre ur arbetstagarnas perspektiv. 

3. Arbetslivet förändras – gott arbete

Spetsprojekt: Gott arbete när förändringens vindar blåser – möjligheternas tid

Centrala mål:

 1. Jobben och arbetsförhållandena blir trygga och hälsosamma. 
 2. Arbetstagarnas möjligheter att orka jobba stärks. 
 3. Det blir möjligt för alla arbetstagare att uppdatera, utvidga och utnyttja sitt kunnande. 
 4. Arbetstagarna får större möjligheter att påverka sitt arbete och att bli delaktiga i beslutsfattandet på arbetsplatsen. 
 5. Vi stärker jämlikheten och likabehandlingen i arbetslivet. 
 6. Arbetstidsmodellerna ska ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål och hälsa samt möjliggöra en utkomst som det går att leva på.

4. Fler goda jobb, ordentliga skyddsnät och trygg förändring

Spetsprojekt: Sysselsättande och hållbar tillväxt 

Centrala mål:

 1. När arbetslivet förändras driver vi sådana åtgärder inom arbetskraftspolitiken, den ekonomiska politiken, näringspolitiken och socialpolitiken där fokus ligger på att människor ska må bra. 
 2. Vi tryggar en rättvis omställning för arbetstagarna i kampen mot klimatförändringen. 
 3. Den arbetsrelaterade invandringen förverkligas under kontrollerade former. 
 4. Socialskyddet förnyas på ett sådant sätt att vi bevarar försäkringsprincipen och att skyddet förblir orsaksbaserat och inkomstrelaterat.
 5. Vi ser till att arbetspensionssystemet är hållbart och pålitligt.

Bekanta dig med hela strategin Gott arbete – välfärd i livet (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.