Det är vanligt med lokala avtal inom FFC:s branscher, men parterna är ofta oense om hur avtalen ska tolkas

Nästan två tredjedelar (63 %) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher uppger att man har ingått lokala avtal på den egna arbetsplatsen under de två senaste åren. De förtroendevalda är nöjda med den nuvarande modellen för lokala avtal, visar en enkät som fackcentralen FFC har gjort.
11.05.2023 10:11
FFC
Foto: Maskot/Gorilla

– De positiva erfarenheterna av lokala avtal avspeglar väldigt ofta relationen mellan personalen och ledningen. Ju bättre förhållandet mellan arbetstagarna och arbetsgivarens representanter är, desto bättre är också erfarenheterna av de lokala avtalen, konstaterar Rami Lindström som är arbetsmarknadschef på FFC.

Det ingås många lokala avtal på arbetsplatserna. De förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s enkät (på finska) upplever nu att de har större möjligheter än tidigare att påverka innehållet i de lokala avtalen.

– Jag antar att det är den goda sysselsättningsutvecklingen och arbetskraftsbristen som syns i resultaten för år 2023, när man har ingått balanserade lokala avtal som hjälper arbetstagarna att orka och stöder deras behov. År 2018 var sysselsättningsläget sämre och år 2020 hade coronapandemin nyligen brutit ut, vilket ledde till att man gjorde försämringar, berättar Lindström.

Av dem som uppger att man har ingått lokala avtal på arbetsplatsen under de senaste två åren berättar en klar majoritet (73%) att fackförbundet har spelat en viktig roll i det lokala avtalandet. Mer än hälften (54%) anser att förbundets roll borde stärkas ytterligare. Goda erfarenheter av lokala avtal uppstår när avtalen ingås av förtroendemännen och inom de ramar som kollektivavtalen slår fast.

– Enkätsvaren stöder FFC:s uppfattning om att lokala avtal är ett bra verktyg för att sköta arbetsplatsspecifika situationer. För att avtalandet ska vara balanserat måste fackförbundens kunnande ha en stark roll i det lokala avtalandet, som stöd för förtroendemännen som förhandlar, betonar Rami Lindström.

Ungefär en tredjedel (32%) av de förtroendevalda på arbetsplatser med lokala avtal uppger att det har uppstått meningsskiljaktigheter om hur de lokala avtalen ska tolkas eller tillämpas. Vid meningsskiljaktigheterna har arbetsgivaren oftast utövat sitt tolkningsföreträde, vilket betyder att man på arbetsplatsen har följt arbetsgivarens tolkning.

En femtedel (19%) av dem som svarade på enkäten uppgav att de har utsatts för störande påtryckningar i samband med förhandlingarna om lokala avtal.

– Det är oroväckande att arbetsgivarna fortfarande utövar påtryckningar vid en stor del av de lokala förhandlingarna. Så gör man inte om man ska ingå rättvisa avtal, påpekar Lindström.

FFC:s arbetsmarknadschef Rami Lindström påminner om att det alltid är möjligt att på arbetsplatsen avtala om villkor och förmåner som är bättre än miniminivån i kollektivavtalen, såsom motivationstillägg.

– Om man genom lokala avtal avviker från andra villkor i kollektivavtalet ska fackförbundet aktivt delta i att skapa jämvikt i förhandlingarna. Det här ligger också i arbetsgivarens intresse, eftersom arbetstagarna trivs bättre i arbetet om de har goda erfarenheter av rättvisa lokala avtal.

FFC:s förtroendemannaenkät besvarades av 1020 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige under perioden 28.2–14.3.2023.

FFC:s enkät om lokala avtal och fackförbundens roll (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.