Avtalsförhandlingarna på förbundsnivå 2019–2020

Fackförbunden inom FFC förhandlar om nya kollektivavtal hösten 2019 och våren 2020. Ett stort antal kollektivavtal ska omförhandlas och här kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.
Förhandlingarna inom den kommunala sektorn inleddes i januari. Maija Pihlajamäki är ordförande för STTK-anslutna fackförbundet Jyty och Päivi Niemi-Laine är ordförande för FFC-anslutna fackförbundet JHL. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Sidan har uppdaterats 19.2.2020 kl. 8.42.

Sammanfattning av förhandlingsläget

De branschvisa listorna över uppgörelser, stridsåtgärder och pågående förhandlingar hittar du längre ner på sidan, efter sammandraget.

De FFC-anslutna fackförbund som just nu förhandlar om nya kollektivavtal är Industrifacket, Pappersförbundet, Elektrikerförbundet, Servicefacket PAM, Luftfartsunionen IAU, JHL, AKT, Teme, Finlands musikers förbund och Järnvägsunionen RAU.

Servicefacket PAM har nått uppgörelser om nya kollektivavtal inom handeln den 14 februari och fastighetsservicebranschen den 17 februari. Det betyder att strejkhoten inom branscherna avvärjs. Strejkerna skulle ha inletts den 18 februari. Båda avtalen innebär lönehöjningar på sammanlagt 3,3 procent under två år. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar, som ingick i konkurrenskraftsavtalet, avskaffas och bestämmelserna gällande arbetstiden i övrigt justeras.

Industrifackets strejk inom mekaniska skogsindustrin fortsätter. Förbundet förkastade riksförlikningsmannens medlingsbud den 16 februari, eftersom man ansåg att arbetstagarna skulle ha blivit tvungna att betala ett för högt pris för att bli av med de 24 extra arbetstimmarna från konkurrenskraftsavtalet. Strejken på sågverk och fanerfabriker inleddes den 27 januari och har förlängts flera gånger. Nu pågår stridsåtgärderna till den 8 mars, om inte parterna når en uppgörelse. Industrifacket har också utlyst sympatistrejker och övertidsförbud, och har dessutom varslat om att utvidga strejken till bioindustrin och snickeriindustrin den 24 februari. Övertidsförbudet inom bioindustrin och snickeriindustrin inleddes den 10 februari.

Industrifackets styrelse godkände i början av januari uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin och har därefter uppnått motsvarande avtal i ett stort antal branscher. Avtalet innebär lönehöjningar på 3,3 procent fördelat på två år. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. I vissa branscher avskaffas ändå timmarna gradvis eller i utbyte mot att övriga bestämmelser gällande arbetstiden justeras.

Pappersförbundet och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin har den 10 februari godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud. Samtidigt avslutade parterna sina stridsåtgärder. Det nya kollektivavtalet innebär att lönerna med 23 cent det första året och med 34 cent det andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet.

Elektrikerförbundet inledde den 5 december en strejk vid tolv företag inom teknologiindustrin. Parterna har ändå nått lokala avtal alla tolv företagen, vilket betyder att strejken nu har avslutats vid alla företag. Fortfarande råder dock förbud mot att arbeta övertid och byta skift vid Ovako Imatra. Konflikten beror på att Elektrikerförbundet vill att dess medlemmar ska ha rätt att utse en egen förtroendeman eller annan representant vid de företag som hör till arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin.

För att stöda Industrifackets förhandlingar har Elektrikerförbundet den 27 januari inlett en sympatistrejk inom mekaniska skogsindustrin. Inom pappers- och trämassaindustrin har Elektrikerförbundets sympatistrejk samt arbetsgivarorganisationen Skogsindustrins lockout avslutats.

Luftfartsunionen IAU förhandlar om kollektivavtalet för lufttrafiktjänster, men förbundet är missnöjt med hur förhandlingarna har framskridit. Enligt IAU är det inte sannolikt att parterna når ett skäligt förhandlingsresultat. Därför har IAU utlyst övertidsförbud från den 1 februari

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL varslade tillsammans med Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund om strejk för energibranschens tjänstemän, men parterna nådde en uppgörelse innan strejken hann inleddas.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Busspersonal:
  AKT har 9.2.2020 godkänt en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busstationer:
  AKT har 9.2.2020 godkänt en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lastbilsbranschen:
  AKT har 9.2.2020 godkänt en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Resebyråer:
  Parterna har nått en uppgörelse om den optionsperiod som fanns inskriven i kollektivavtalet. Kollektivavtalet löper ut den 30.4.2021. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Serviceverkstäder:
  AKT har 9.2.2020 godkänt en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
  AKT har 31.1.2020 godkänt en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Terminalverksamhet:
  AKT har 9.2.2020 godkänt en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Elbranschernas fackförbund

 • Pappers- och trämassaindustrin:
  Elektrikerförbundet har 11.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 procent. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna avslutas. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

 • Livsmedelsbranscherna (bagerier, bryggerier och läskedrycksfabriker, köttbranschen, livsmedelsbranschen, mjölkförädlingsbranschen):
  Parterna har nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2020. Lönerna stiger med 1,2 %. Läs mer på SEL:s webbplats.

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
  Parterna har 27.11.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna följer den nivå som bestäms av teknologiindustrin och den kemiska industrin. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Paketsorterarna vid Posti Palvelut Oy:
  Parterna har 27.11.2019 nått en uppgörelse som innebär att villkoren vid Posti Palvelut huvudsakligen följer villkoren i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Energibranschens tjänstemän (JHL är med genom ett anslutningsprotokoll):
  Parterna har 12.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på Riksförlikningsmannens byrås webbplats (på finska).
 • Personliga assistenter:
  Parterna har 21.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 15 månader och avtalet innebär allmänna lönehöjningar på minst 2,1 % samt flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Läs mer på JHL:s webbplats.

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har 14.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas, och genom att justera systemet för årsledighet så att arbetstagarna i fortsättningen tjänar in högst 9 dagar i stället för nuvarande 7. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på KEY:s webbplats (på finska).

Industrifacket

 • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
 • Bil- och maskinbranschen:
  Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 2,0 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Direktutdelning:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen:
  Industrifacket har 14.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är fyraårigt. Lönerna stiger med sammanlagt 3,3 % de första två åren och parterna förhandlar senare om lönehöjningarna under de två följande åren. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kemiska basindustrin:
  Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Landsbygdsnäringar:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Malmgruvorna:
  Parterna har 16.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
  Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plantskolebranschen:
  Industrifacket har 17.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär två allmänna lönehöjningar på 1,5 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
  Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
  Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Pälsproduktionsbranschen:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Skogsmaskinsbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 3,2 % under två år. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknisk service och tekniskt underhåll:
  Industrifacket har 27.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Teknologiindustrin:
  Parterna har 4.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Textil- och modebranschen:
  Parterna har nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Textilservicebranschen:
  Parterna har nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
 • Trädgårdsbranschen:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Utdelare:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).

Servicefacket PAM

 • Handeln:
  Parterna har 14.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas, och genom att justera systemet för årsledighet så att arbetstagarna i fortsättningen tjänar in högst 9 dagar i stället för nuvarande 7. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.
 • Fastighetsservicebranschen:
  Parterna har 17.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas i början av år 2021, och arbetstidssystemet justeras så att arbetstagarna i fortsättningen i regel har minst 12 lediga veckoslut under ett kalenderår. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Skidcenterbranschen:
  Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Programservicebranschen:
  Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.

Pappersförbundet

 • Pappersindustrin:
  Parterna har 10.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det nya kollektivavtalet gäller i knappt två år. Avtalet innebär att lönerna höjs med 23 cent det första året och med 34 cent det andra året. Båda åren sker höjningen dels genom en allmän förhöjning, dels genom lokala potter. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna avslutas. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Sjömans-unionen

Branscher där parterna har meddelat om stridsåtgärder

  Elbranschernas fackförbund

  Industrifacket

  Luftfartsunionen IAU

   Andra branscher där avtalsperioderna har löpt ut

   Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

   Elbranschernas fackförbund

   • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM):
    Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avbrutits. Läs mer på PAM:s webbplats.

   Fackförbundet för teater och media Finland Teme

    Finlands musikers förbund

    Finlands post- och logistikunion PAU

    • Informationslogistikbranschen:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
    • Åland Post:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.12.2019.

    Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

    • Arbetscentraler och sociala företag:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Finnpilot Pilotage:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
     Kollektivavtalet har sagts upp. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Finnvera:
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömansunionen)
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Idrottsorganisationerna:
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Inrättningarna för arbetartradition:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Järnvägsbranschen:
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Paltas allmänna avtal:
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Paltas ramavtal:
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt ramavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
     Avtalet löper ut 31.12.2020, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.12.2019.
     Förhandlingarna om ett nytt ramavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Sjömansservicebyrån:
     Kollektivavtalet har löpt ut 1.2.2020.
     Kollektivavtalet har sagts upp. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Trafikskyddet:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
     Kollektivavtalet har sagts upp. Läs mer på JHL:s webbplats.

    Industrifacket

    • Bildäcksbranschen:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
     Kollektivavtalet har sagts upp. Läs mer på Industrifackets webbplats.
    • Borst- och penselbranscherna:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
    • Båtbyggnadsindustrin:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
    • Försvarsministeriets arbetsplatser:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
     Strejken (9–11.12) och övertidsförbudet (4–24.11) har avslutats. Läs mer på Industrifackets webbplats.
    • Glaskeramiska industrin:
     Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
     Industrifacket har ställt in sina stridsåtgärder. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal fortsätter. Läs mer på Industrifackets webbplats.
    • Gummiindustrin:
     Industrifacket har ställt in sina stridsåtgärder. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal fortsätter. Läs mer på Industrifackets webbplats.
    • Sko- och läderindustrin:
     Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
     Förhandlingarna har avbrutits. Läs mer på Industrifackets webbplats.
    • Skogsbranschen:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
    • Tjänstemän inom Sanoma Media Finlands digitala kommunikation:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
    • Ädelmetallbranschen:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
     Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats.

     Järnvägsunionen RAU

      Pappersförbundet

      • Coveris Rigid Finland:
       Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
      • Huhtamäki Foodservice Nordic:
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
      • Kartong- och pappersförädlingsbranschen:
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
       Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
      • Pappersinsamling:
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.

      Servicefacket PAM

      • Butiksanställda på Alko
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
       Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på PAM:s webbplats.
      • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare:
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
       Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på PAM:s webbplats.
      • Golfbranschen:
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
       Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avbrutits. Läs mer på PAM:s webbplats.
      • Veikkaus (tillsammans med Elektrikerförbundet):
       Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.
       Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avbrutits. Läs mer på PAM:s webbplats.
      • Hårbranschen:
       Branschorganisationen Suomen Hiusyrittäjät har 31.10.2018 sagt upp kollektivavtalet för hårbranschen, och därmed förlorade avtalet sin allmänt bindande verkan. PAM strävar efter att ingå ett nytt kollektivavtal för branschen. Läs mer på PAM:s webbplats.

      Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats. 

            Branscher där avtalen löper ut den 29 februari 2020

            Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

            Servicefacket PAM

            Branscher där avtalen löper ut den 20 mars 2020

            Luftfartsunionen IAU

            Branscher där avtalen löper ut den 31 mars 2020

             Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

             Elbranschernas fackförbund

             • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen
             • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)
             • Försvarsministeriets elektriker
             • Service- och underhållsbranschen

             Fackförbundet för teater och media Finland Teme

             • Teaterbranschen
             • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Servicefacket PAM)

             Finlands musikers förbund

             • Privata teatrar – ordinarie och tillfälliga teatermusiker
             • Stadsorkestrarna – ordinarie och tillfälliga musiker
             • UMO – medverkande
             • UMO – ordinarie och tillfälliga musiker
             • Vanda underhållningsorkester

              Servicefacket PAM

              • Apoteken
              • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare
              • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän
              • Nöjes-, tema- och äventyrsparker
              • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme)
              • Tågservicepersonal på Avecra

              Branscher där avtalen löper ut den 30 april 2020

              Byggnadsförbundet

              Elbranschernas fackförbund

              • Byggnadsproduktindustrin

              Servicefacket PAM

              • Bevakningsbranschen

              Branscher där avtalen löper ut den 30 juni 2020

              Luftfartsunionen IAU

              • Luftfartsdatatekniker

              På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.