Dataskyddsbeskrivning - Responsformulär

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via SAK.fi-responsformuläret.

Personuppgiftsansvarig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Långbrokajen 3, PB 157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

Kontaktperson i registerärenden

Pauli Vento
Tfn 040 522 3611
webmaster@sak.fi

Registrets namn

SAK.fi-respons

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att göra det möjligt för besökare på SAK.fi att ta kontakt och svara på kontakter.

Registrets datainnehåll

Den som tar kontakt kan uppge följande uppgifter om sig själv:

  • Förnamn och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Medlem i fackförbund (ja/nej)
  • Fackförbundets namn
  • Respons (endast detta fält är obligatoriskt)

Dessutom samlar systemet in följande uppgifter:

  • IP-adress
  • Datum och klockslag när responsen lämnades

Källor som i regel används

Responsformulär på SAK.fi som ifylls och skickas vidare.

Uppgifter som i regel lämnas ut

FFC lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till stater utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret

Manuellt material

Det finns inget manuellt material.

Uppgifter som behandlas elektroniskt

Responsen kommer till e-postlådan för kontot webmaster@sak.fi. Därifrån dirigeras den automatiskt till den medarbetare på FFC som övervakar kontot. Arbetstagaren raderar responsen från sin egen e-postlåda genast efter att ha besvarat responsen.

Om arbetstagaren dirigerar responsen till någon annan arbetstagare på FFC ska han eller hon övervaka att den andra arbetstagaren raderar responsen från sin e-postlåda genast efter att ha besvarat responsen.

Respons förvaras i e-postlådan för kontot webmaster@sak.fi i två månader. Därefter överförs de till FFC:s dokumenthanteringssystem M-Files. Endast arbetstagare inom FFC:s kommunikation och dataförvaltning har åtkomst till systemet.

Respons raderas från M-Files-systemet efter fem år. Tidsfristen grundar sig på att respons under denna tid kan statistikföras anonymt och innehållet utnyttjas internt, om responsen grundar sig på återkommande situationer, som arbetskonflikter.

Rätt till insyn

Den som skickar in respons har rätt att kontrollera sina uppgifter.

Rätt att yrka på rättelse av en uppgift

Den som skickar in respons har rätt att yrka på rättelse och radering av sina uppgifter.

Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Inga andra rättigheter.