Lättare att permittera, men också bättre utkomstskydd för dem som drabbas – Parterna på arbetsmarknaden enades om stort krispaket

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden har presenterat ett krispaket med 16 förslag för att lindra den plötsliga ekonomiska krisen på grund av coronaviruset. De tillfälliga åtgärderna ska rädda företagens verksamhet, men också trygga utkomsten för dem som sägs upp eller permitteras. Regeringen har enats om att genomföra största delen av åtgärderna på det sätt som organisationerna har föreslagit.
19.03.2020 07:54 Uppdaterad 23.03.2020 15:36
LÖNTAGAREN
Många företag och arbetstagare har drabbats hårt av den ekonomiska krisen som orsakas av coronaviruset. Foto: iStock

Regeringen enades på fredagen om att göra tidsbegränsade ändringar i lagstiftningen i enlighet med det omfattande krispaket som centralorganisationerna på arbetsmarknaden satte ihop efter att det stod klart att coronaviruset slår hårt mot den finländska ekonomin och sysselsättningen. Lagändringarna ska ännu godkännas av riksdagen innan de träder i kraft.

Organisationernas paket består av sammanlagt sexton åtgärdsförslag. Regeringen har meddelat att den kommer att genomföra största delen av åtgärderna på det sätt som organisationerna har föreslagit. De flesta lagändringarna är tidsbestämda så att de gäller i tre månader efter att de har trätt i kraft.

– Det här är en helhet som på många sätt är tung för arbetstagarna, men i den här situationen är åtgärderna nödvändiga, säger FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta i ett blogginlägg (på finska).

Han konstaterar att kundunderlaget eller verksamheten i övrigt har rasat på många arbetsplatser.

– Nu är det viktigt att trygga arbetstagarnas utkomst och försöka undvika uppsägningar och onödiga konkurser, säger Kaukoranta.

En del av ändringarna görs genom kollektivavtalen, vilket betyder att de träder i kraft när fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har avtalat om saken. I vårt informationspaket om coronaviruset hittar du information om de här branschvisa avtalen.

Arbetslagstiftningen ändras tillfälligt

Flera av de åtgärder som organisationerna på arbetsmarknaden föreslår luckrar tillfälligt upp arbetslagstiftningen, så att det blir lättare för företagen att permittera arbetstagare under den pågående krisen. Regeringen har bestämt att undantagsreglerna ska i tre månader.

Bland annat ändras tidsfristerna i samband med permitteringar. Förhandlingsskyldigheten i samband med samarbetsförhandlingar om permitteringar förkortas till fem dagar. Nu måste man förhandla i fjorton dagar eller sex veckor, beroende på arbetsplatsens storlek. Dessutom räcker det i fortsättningen om arbetsgivarna meddelar om permitteringar fem dagar innan de inleds, i stället för nuvarande fjorton dagar.

Arbetsgivarna får rätt att permittera visstidsanställda arbetstagare på samma sätt som fast anställda. De visstidsanställda som permitteras får ändå rätt till arbetslöshetsdagpenning, och får rätt att häva sin visstidsanställning.

Därtill preciseras den paragraf i samarbetslagen som gör det möjligt att i undantagssituationer permittera arbetstagare utan att först samarbetsförhandla. Centralorganisationerna på arbetsmarknaden är ense om att krisen som orsakas av coronaviruset för vissa företag kan vara ett sådant särskilt vägande skäl som avses i paragrafen. Det här bedöms separat från fall till fall.

Arbetsgivarna får också rätt att häva arbetsavtal under prövotiden på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. De arbetstagare som drabbas ska få rätt till arbetslöshetsdagpenning utan karens och självriskdagar.

Samtidigt förlängs också arbetsgivarnas skyldighet att återanställa arbetstagare till nio månader. Det här gäller arbetstagare som har sagts upp under de tillfälliga förändringar av arbetslagstiftningen som ingår i det här krispaketet.

Bestämmelserna gällande förhandlingsskyldigheten, tiden för att meddela om permittering samt skyldigheten att återanställa görs genom kollektivavtalen, och de träder i kraft när fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har avtalat om saken. Flera av ändringarna gäller inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan. Läs mer i vårt informationspaket om coronaviruset

Utkomstskyddet för permitterade och arbetslösa stärks tillfälligt

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden kom också överens om flera åtgärder som ska förbättra utkomstskyddet för permitterade och arbetslösa. Dels avskaffas de fem självriskdagarna, vilket innebär att arbetstagare som permitteras eller sägs upp får rätt till utkomstskydd för arbetslösa redan från den första dagen. Dels ändras lagstiftningen så att de dagar som permitteringen gäller inte räknas in i maximitiden för arbetslöshetsdagpenning. Det är fortfarande oklart när förändringarna träder i kraft, och huruvida de också tillämpas retroaktivt. Regeringen har meddelat att de nya bestämmelserna ska gälla i tre månader.

Arbetsvillkoret förkortas till 13 veckor för dem som har blivit anställda den 1 januari 2020 eller senare, och vars anställning tar slut senast den 31 december 2020. Arbetsvillkoret är den tid man måste jobba innan man får rätt till arbetslöshetsdagpenning. I vanliga fall måste man jobba i 26 veckor för att uppfylla arbetsvillkoret.

Krispaketet ska också säkerställa utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning. Staten ska bland annat förbereda sig på att stöda arbetslöshetskassornas verksamhet med 20 miljoner euro under år 2020, så att förmånerna snabbt kan betalas ut.

Undantag inom arbetspensionssystemet

Arbetsmarknadsparterna föreslår också att regeringen vidtar åtgärder inom arbetspensionssystemet för att underlätta företagens situation.

Det handlar bland annat om att tillfälligt sänka arbetspensionsavgiften för arbetsgivare inom den privata sektorn. Sänkningen gäller till årsskiftet och innebär en lättnad på ungefär 910 miljoner euro för arbetsgivarna.

Dessutom föreslår parterna flera andra tillfälliga åtgärder som gör det lättare för företagen att betala sina arbetspensionsavgifter.

Regeringen har också meddelat att den kommer att trygga försörjningen för företagare och frilansare, som oberoende av företagsform får rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Den här åtgärden fanns inte med på den lista som arbetsmarknadsparterna lade fram.

Det är viktigt att komma ihåg att förslagen som finns listade här inte har trätt i kraft ännu, även om regeringen har meddelat att den kommer att ändra lagstiftningen. Lagändringarna ska ännu beredas och de kan troligtvis godkännas av riksdagen under första hälften av april.

Information om de villkor som gäller just nu hittar du här: Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar samt länkar till olika anvisningar

Uppdatering 23.3.2020 kl. 12.36: Artikeln har kompletterats med information om att en del av ändringarna görs genom kollektivavtalen, samt att många ändringar inte gäller staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Uppdatering 20.3.2020 kl. 15.33: Artikeln har ändrats och kompletterats efter att regeringen meddelade att den kommer att genomföra största delen av de åtgärder som centralorganisationerna på arbetsmarknaden föreslog.

Arbetsmarknadsorganisationernas förslag till krispaket i korthet

Åtgärder inom arbetspensionssystemet

 1. Arbetspensionsavgiften för arbetsgivare inom privata sektorn sänks fram till 31.12.2020
 2. Företagen får tre månaders uppskov med att betala arbetspensionsavgifterna
 3. Det blir lättare för företagen att återlåna sina arbetspensionsavgifter
 4. Arbetspensionsbolagen avstår från kundåterbäringar

Tillfälliga ändringar inom arbetslagstiftningen som ökar flexibiliteten för den privata sektorn

 1. Förhandlingsskyldigheten enligt lagen om samarbete inom företag förkortas till fem dagar när det gäller permitteringar
 2. Arbetsgivarna får rätt att permittera också visstidsanställda
 3. Arbetsavtalslagen ändras så att det räcker om arbetsgivaren meddelar om permittering fem dagar innan permitteringarna inleds
 4. Möjligheten att i undantagssituationer permittera innan samarbetsförhandlingarna har avslutats preciseras
 5. Skyldigheten att betala lön kan i undantagsfall överföras till staten
 6. Rätten att häva arbetsavtal under prövotiden utvidgas till att gälla ekonomiska orsaker och produktionsorsaker
 7. Skyldigheten att återanställa arbetstagare förlängs till nio månader

Tillfälliga ändringar som trygga utkomsten för personer som permitteras eller blir arbetslösa

 1. Utkomstskyddet för arbetslösa förbättras bl.a. genom att självriskdagarna avskaffas
 2. Arbetsvillkoret förkortas till 13 veckor för dem som är visstidsanställda under år 2020
 3. Arbetsgivarna blir skyldiga att meddela om gruppermittering
 4. Finansieringen av permitteringsdagpenningarna tryggas genom att staten deltar i finansieringen
 5. Arbetslöshetskassornas förutsättningar att snabbt betala ut förmåner tryggas genom att staten bidrar med anslag


Bekanta dig med arbetsmarknadsorganisationernas krispaket i sin helhet.

Observera att förslagen som ingår i krispaketet träder i kraft först om riksdagen godkänner åtgärderna. Tills vidare är det den rådande lagstiftningen som gäller. Mer information om vilka villkor som gäller hittar du här.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.