Arbetsmarknadsorganisationernas förslag till landets regering för att trygga företagsverksamheten, sysselsättningen och utkomsten i den ekonomiska krisen på grund av coronaviruset

Regeringen har den 20 mars beslutat att genomföra största delen av arbetsmarknadsorganisationernas förslag på det sätt som organisationerna föreslagit.
20.03.2020 12:59
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNA

Läs också: Lättare att permittera, men också bättre utkomstskydd för dem som drabbas – Parterna på arbetsmarknaden enades om stort krispaket

På grund av coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas utkomst. Därför har centralorganisationerna på arbetsmarknaden tillsammans tagit fram förslag till regeringen om åtgärder som sänker sysselsättningskostnaderna, gör arbetslagstiftningen mer flexibel och förbättrar socialskyddet för löntagare som blir arbetslösa eller permitterade.

Tillfällig sänkning av arbetsgivarnas pensionspremier med 910 miljoner euro

1. Pensionspremien för arbetsgivare inom den privata sektorn

Arbetsgivarnas ArPL-premie sänks tillfälligt med 2,6 procentenheter. Detta innebär en tillfällig avvikelse från 50/50-regeln för ändringar av betalningar. Den tillfälliga sänkningen bör ske så fort som möjligt, dock senast 1.6.2020, och gälla till 31.12.2020.

För arbetsgivare inom den privata sektorn innebär detta lättnader på 910 miljoner euro, om ändringen träder i kraft 1.6.2020. För sänkningen används arbetspensionssystemets EMU-buffert, som för närvarande är ca 7 miljarder euro. Bufferten fylls på igen genom att tillfälligt höja arbetsgivarnas premie 2022–2025 så att effekterna av den tillfälliga sänkningen kompenseras helt.

Uppskjutning av betalning av arbetspensionspremier

2. Uppskjutning av betalning av ArPL-premier med 3 månader

Vi uppmanar arbetsgivare inom den privata sektorn och arbetspensionsbolag (samt pensionsstiftelser och -kassor) att avtala om att uppskjuta betalningstidpunkterna med 3 månader.

3. Lättnader för ArPL-återlån

Vi förbättrar företagens möjligheter att betala arbetspensionspremier med återlån så att Finnvera ställer de säkerheter som återlån förutsätter.

4. Avstående från arbetspensionsbolagens kundkrediteringar

När man lättar på arbetspensionsbolagens kapitaltäckningsregler och sänker arbetsgivarnas pensionspremier bör pensionsbolagen avstå från betalning av kundkrediteringar för den tid.

Tillfällig ökning av arbetslagstiftningens flexibilitet när det gäller den privata sektorn fram till 31.12.2020

Organisationerna konstaterar att permitteringar och uppsägningar är det sista alternativet. I första hand gäller det att försöka ordna annat arbete eller utbildning. På grund av de ekonomiska problem som coronaviruset orsakar kan man dock inte alltid agera på detta sätt, och därför föreslås följande tillfälliga ändringar av arbetslagstiftningen.

5. Förkortning av samarbetslagens minimiförhandlingstider

Vi förkortar samarbetslagens minimiförhandlingstider för permittering från nuvarande 14 dagar och 6 veckor till 5 dagar.

6. Även arbetsavtal för viss tid bör omfattas av permitteringsrätten

Vi utvidgar permitteringsrätten så att den även omfattar arbetsavtal för viss tid i samma utsträckning som den omfattar arbetsavtal som gäller tills vidare.

Vid permittering bör anställda ha rätt till arbetslöshetsskydd och rätt att häva arbetsavtalet även om det gäller för viss tid.

7. Förkortning av tiden för meddelande om permittering

Vi förkortar tiden för meddelande om permittering enligt arbetsavtalslagen från 14 dagar till 5 dagar.

8. Precisering av möjligheten till permittering innan samarbetsförhandlingarna har slutförts

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden är eniga om att en plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på ett företags varor eller tjänster på grund av coronaviruset till följd av vilken företaget blir tvunget att permittera en stor del av sina anställda är en undantagssituation om vilken föreskrivs i samarbetslagen. Bedömningen bör göras från fall till fall. När grunder för att avvika från samarbetsskyldigheterna inte längre föreligger bör arbetsgivaren utan dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar.

9. I undantagssituationer bör staten åta sig lönebetalningsskyldigheten

Om arbetet förhindras av ett myndighetsbeslut om att avbryta verksamheten finns ingen lönebetalningsskyldighet under avbrottet. Förutsättningen för detta är att arbetstagarens inkomstbortfall under hindret, dock för högst 14 dagar, ersätts till fullo ur statens medel.

I situationer där arbetet förhindras av någon annan myndighets beslut eller om ett under 12 år gammalt barns skola eller daghem stänger för att förebygga spridningen av en epidemi bör arbetstagarens inkomstbortfall ersättas till fullo ur statens medel så länge hindret varar.

10. Utvidgning av hävning av arbetsavtal under prövotiden

Hävning av arbetsavtal under prövotiden tillåts även av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker.
Samtidigt ändras bestämmelserna så att hävningen inte leder till karens för arbetslöshetsskyddet eller självriskdagar.

11. Förlängning av återanställningsskyldigheten

Återanställningsskyldigheten förlängs till 9 månader, om en anställd har sagts upp under den tid som de tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen är i kraft.

Starkare utkomstskydd för permitterade och arbetslösa fram till 31.12.2020

12. Förbättring av arbetslöshetsskyddet

Arbetslöshetsskyddets självriskdagar slopas. Arbetslöshetsskyddets maximala tid förbrukas inte under permittering.

Förändringarna i arbetslöshetsskyddet träder retroaktivt i kraft 16.3.2020.

Lagstiftningen om arbetslöshetsskyddet preciseras så att anställda har rätt till arbetslöshetsdagpenning även när man avtalat om permittering.

13. Förkortning av arbetsvillkor

Om arbetsvillkoret inte i övrigt uppfylls är arbetsvillkoret 13 veckor för de anställningar som börjat efter 1.1.2020 och upphör senast 31.12.2020.

14. Arbetsgivarens skyldighet att anmäla permitterade anställda

Då minst 10 anställda permitteras bör arbetsgivaren göra en gruppermitteringsanmälan till TE-byrån och förmånsbetalaren.

Anmälan innehåller information om permitterade anställda samt start- och slutdatum för permitteringen. De anställda som nämns i anmälan anses ha registrerat sig som arbetslösa arbetssökande. Arbetslösa lämnar in en ansökan om arbetslöshetsdagpenning till förmånsbetalaren, och förmånen utbetalas om ansökan stämmer överens med de permitteringsdagar som arbetsgivaren anmält. En permitterad person kan separat registrera sig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån och bli delaktig av TE-byråns tjänster.

15. Säkerställande av finansieringen av permitteringsdagpenning

Staten deltar i finansieringen av permitteringsdagpenning till slutet av 2020 genom att finansiera en andel som motsvarar den inkomstrelaterade dagpenningens grunddagpenning.

16. Arbetslöshetskassornas funktionsförmåga och en snabb utbetalning tryggas i alla situationer

Staten förbinder sig att under 2020 stödja arbetslöshetskassornas verksamhet med 20 miljoner euro enligt separat avtalade principer.

Förhandlingsresultatet har undertecknats av:

Jyri Häkämies
Jarkko Eloranta
Sture Fjäder
Antti Palola
Markku Jalonen

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.