FFC:s styrelse: Bra att utmaningarna som beror på förändringarna i arbetslivet finns på regeringens agenda

FFC:s styrelse välkomnar regeringens linje som innebär att den tar utmaningarna med snuttjobb och ströjobb samt plattformsekonomin på allvar. När arbetet förändras krävs ny reglering för att trygga arbetstagarnas grundläggande rätt till ett jobb som det går att försörja sig på.
03.06.2019 12:03
FFC
Foto: Laura Kotila / Statsrådets kansli

– Plattformsarbete är inte företagande om det bara är ett sätt att rent tekniskt och utan ersättning flytta över en del av riskerna och avgifterna till arbetstagaren. I de här fallen måste avtalsförhållandet anses vara ett arbetsavtal, och regeringsprogrammet för nu utvecklingen i en mer hållbar riktning. Det skapar klarhet kring lönen och anställningsvillkoren, men också socialskyddet, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Det sätt att utveckla regleringen av nolltimmarsavtal som ingår i regeringsprogrammet välkomnas också av FFC:s styrelse. Målet att etablera arbetstiden förbättrar arbetstagarnas tillit till den egna utkomsten och framtiden.

Också jämställdheten mellan könen syns bra i regeringsprogrammet.

– Det finns en stark formulering om likalönsprogrammet. Man kommer att utöka lönetransparensen genom lagstiftning och man kommer att förebygga diskriminering på grund av graviditet bättre än hittills. Reformen av familjeledigheterna måste följa samma riktning, betonar Eloranta.

FFC och dess medlemsförbund har upprepade gånger lyft fram problemen med aktiveringsmodellen, och FFC:s styrelse är nöjd över att den på många sätt misslyckade modellen inte kommer att fortsätta.

– Också på andra håll har man kunnat konstatera att ett effektivt sätt att snabbt få folk tillbaka till arbetslivet är att utöka den personliga servicen.

Inom utbildningen behövs snabba åtgärder

Förändringarna i arbetslivet har lett till att utbildningen spelar en nyckelroll; kunnande är en förutsättning för att man ska kunna få arbete och hållas i arbete. Regeringens förslag om att förlänga läroplikten till andra stadiet är en fungerande investering på lång sikt.

FFC:s styrelse påpekar ändå att ett snabbt och precist sätt att åstadkomma resultat är att stärka kunnandet hos vuxna. Den reformen tänker man genomföra på ett sätt som tar hänsyn till utbildningsutbudet längs hela utbildningsstigen och som sammanflätar finansiering, socialskydd, omställningsskydd, arbetslöshetsskydd, utbildning på eget initiativ, arbetskraftsutbildning och identifiering av kunnande till ett nytt system.

– Det är visserligen bra och nödvändigt att frågan ska beredas på bred bas, men vi har inte tid att vänta flera år på resultaten från en sådan beredning, utan det behövs också snabba åtgärder.

Organisationerna tar arbetet med att förbättra sysselsättningen på allvar – skatteunderlagets hållbarhet är ett frågetecken

FFC:s styrelse anser att det är positivt att regeringen bjuder in organisationerna till att gemensamt arbeta för att höja sysselsättningsgraden, utan att på förhand slå fast hur man ska uppnå målet.

– Tidtabellen och målet är väldigt ambitiösa, men vi tar arbetet på allvar. Nu måste vi söka efter alternativ till nedskärnings- och försämringspolitiken, och det behövs satsningar på kunnande och service, säger Jarkko Eloranta.

I regeringsprogrammet har man förberett sig på en eventuell konjunkturvändning genom att inom regeln för utgiftsramen införa en mekanism för ett exceptionellt konjunkturläge och genom att koppla målen för den offentliga ekonomin till en normal konjunkturutveckling. Att förbereda sig på konjunkturvändningar är en klok lösning.

– Man kan ändå kritisera regeringsprogrammet för att de offentliga utgifterna ökar klart mer än vad skatterna höjs, när man också beaktar utgiftsökningarna av engångskaraktär. Det lönar sig inte att stimulera ekonomin under en högkonjunktur, utan man borde ha täckt de ökade utgifterna med motsvarande skattehöjningar.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.