FFC:s representantskap: Ett bestämt nej till försämrade anställningsvillkor

Arbetsgivarnas planer på att lösgöra sig från de riksomfattande kollektivavtalen väckte diskussion när fackcentralen FFC:s högsta beslutande organ, representantskapet, sammanträdde. Många mötesdeltagare var också oroade över den skada som coronapandemin har orsakat service-, turism- och kulturbranscherna.
21.05.2021 07:38
LÖNTAGAREN
FFC:s högsta beslutande organ, representantskapet, sammanträdde den här gången på distans. Det var endast representantskapets ordförande Annika Rönni-Sällinen (t.h.) samt vice ordförande Mika Byman och Jarmo Markkanen som fanns på plats på FFC:s byrå.

– Inser arbetstagarna hur stor förändring det handlar om, ifall kollektivavtalens allmänt bindande verkan skrotas. Om det sker kommer det att påverka arbetstagarna i mycket stor utsträckning, sa Helena Nieminen från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL i sitt anförande.

Jari Jäääskeläinen från Byggnadsförbundet bedömde att beskeden från arbetsgivarorganisationerna Skogsindustrin och Teknologiindustrin leder till att Pandoras ask öppnas.

– Det kommer inte att stanna vid det här, utan det kommer mer.

Rami Häkkilä från Industrifacket beklagade sig över att initiativen på arbetsmarknaden nu alltför ofta tas av Finlands Näringsliv EK och de förbund som representerar arbetsgivarsidan. Enligt Häkkilä kör arbetsgivarna nu med kraft ner den arbetsmarknadsmodell som har garanterat skäliga anställningsvillkor och en anständig utkomst för arbetstagarna.

– FFC och fackförbunden måste nu vakna för att med all sin kraft försvara de riksomfattande och allmänt bindande kollektivavtalen. Inte bara med ord utan också med konkret handling.

Jyrki Levonen från Industrifacket uppmanade i sitt anförande FFC och dess medlemsförbund att ta fram en gemensam plan för höstens avtalsrörelse. Han betonade att det inte kommer att vara möjligt bevara de allmänt bindande kollektivavtalen om inte arbetstagarna på bred front ställer sig bakom avtalen.

– Man måste klargöra för arbetstagarna vad kollektivavtalen innebär. På arbetsplatserna måste man förstå vad allt som kommer att förändras om de riksomfattande kollektivavtalen slopas.

Goda och dåliga erfarenheter av lokala avtal

På många arbetsplatser fungerar det lokala avtalandet bra, även om en del av dem som deltog i FFC:s representantskapsmöte berättade att det under de senaste åren har blivit svårare att nå överenskommelser med arbetsgivaren.

Vesa Pohjola från transportfacket AKT betonade att det vid sidan av de lokala avtalen behövs kollektivavtal som tryggar den miniminivå som inte får underskridas i de lokala avtalen.

Markus Lepinoja från JHL har under de senaste åren fått uppleva hur förhandlingskulturen på det lokala planet har blivit allt hårdare och det har blivit svårare att förhandla om lokala avtal.

– Hos oss slutar de lokala förhandlingarna nästan alltid med oenighet, när arbetsgivaren föreslår att bestämmelserna i kollektivavtal ska försvagas. Arbetsgivaren använder sig också av mycket hård retorik.

Inom servicebranscherna är måttet rågat

Arbetstagarna inom servicebranscherna lyfte fram den skada som coronapandemin har orsakat företagen och arbetstagarna i branschen. Många är fortfarande permitterade och vissa har förlorat sina jobb.

Tuuli Laine från Servicefacket PAM är riksomfattande huvudförtroendeman på modeföretaget Marimekko. Hon påpekade att situationen inom de olika branscherna varierar.

– Jag representerar modehandeln och den har lidit enormt av coronapandemin. Jag har själv varit tvungen att delta i fem samarbetsförhandlingar under coronapandemin och situationen har fortfarande inte blivit lättare.

Också arbetstagarna i till exempel resebranschen har drabbats hårt när coronapandemin har lett till att resandet har minskat kraftigt. Jape Loven från AKT berättade att arbetsgivarna utnyttjar den svåra situationen genom att föreslå kraftiga försämringar av arbetstagarnas anställningsvillkor.

– Avtalssamhället naggas nu i kanterna från många håll!

Deltagarna i FFC:s representantskapsmöte fäste också uppmärksamhet vid de coronastöd som företagen har beviljats. De anser att stöden har fördelats orättvist mellan olika branscher.

– PAM har föreslagit att stöd ska betalas ut direkt till de anställda inom servicebranscherna, men det här har inte noterats, berättade Seija Jaatinen.

Enligt henne och många andra representanter för servicebranscherna borde man nu i snabb takt häva de restriktioner som har införts på grund av pandemin.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.