FFC är redo att främja en arbetsmarknadsmodell som tryggar konkurrenskraften och köpkraften

Fackcentralen FFC vill främja ett kollektivavtalande som grundar sig på samordning och önskar att löntagar- och arbetsgivarorganisationerna tillsammans ska börja bereda framtidens arbetsmarknadsmodell. FFC:s styrelse godkände i dag de principer som den nya arbetsmarknadsmodellen ska bygga på.
06.11.2023 12:52
FFC
Foto: Patrik Lindström

– Finland behöver en samordning där de kollektivavtalsuppgörelser som tryggar konkurrenskraften och köpkraften visar vägen för förhandlingarna inom alla branscher. Det går inte att uppnå en fungerande samordning genom ensidiga beslut av arbetsgivarna eller genom tvingande lagstiftning, utan det krävs en kompromiss som beaktar alla parters behov, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC anser att den nya arbetsmarknadsmodellen måste vara tillräckligt flexibel för att svara på de särskilda situationer som finns inom de olika branscherna. Modellen måste främja lika lön och minska antalet lågavlönade.

En förutsättning för en fungerande samordning är en hög organiseringsgrad hos avtalsparterna samt att kollektivavtalens avtalsperioder är enhetliga, så att avtalsförhandlingarna på branschnivå kan föras i en likadan ekonomisk situation och verksamhetsmiljö.

– Man måste utöka kollektivavtalens täckning och minska antalet branscher som inte omfattas av kollektivavtal. Den nya arbetsmarknadsmodellen bör också bidra till att förbättra kvaliteten på anställningsvillkoren och bekämpa svaga anställningsvillkor, konstaterar Eloranta.

FFC förutsätter att regeringen Orpo-Purra avbryter det projekt som går ut på att sätta ett lagstadgat tak för löneuppgörelser som uppnås genom medling.

– Samordningen kan inte grunda sig på tvingande lagstiftning som begränsar riksförlikningsmannens verksamhetsmöjligheter. Riksförlikningsmannens byrå kunde rentav få en starkare roll, så att den kunde delta i utarbetandet av ett gemensamt kunskapsunderlag om den ekonomiska situationen och branschernas situation. Den här informationen kunde parterna sedan använda sig av vid förhandlingarna om kollektivavtal, säger FFC-ordförande Jarkko Eloranta.

FFC föreslår också att förtroendemännens ställning och personalens möjligheter till inflytande på arbetsplatsen ska stärkas så att det lokala avtalandet blir mer jämlikt. Personalrepresentationen i företagens förvaltning bör också utökas och gränsen för när samarbetslagen ska tillämpas bör sänkas i stället för att höjas så som regeringen föreslår.

Arbetsminister Arto Satonen har sammankallat parterna på arbetsmarknaden till ett seminarium onsdagen den 8 november. Syftet är att diskutera hur förhandlingssystemet på arbetsmarknaden kunde utvecklas.

De centrala principerna som FFC:s styrelse har godkänt för den framtida arbetsmarknadsmodellen (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.