Det nya omställningsskyddet för personer över 55 år blev blygsamt

Regeringen planerar en ny modell med omställningsutbildning och omställningspenning för personer över 55 år. Syftet är att göra det lättare för äldre uppsagda att snabbt hitta ett nytt jobb när tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas. FFC anser att det föreslagna omställningsskyddet är blygsamt.
17.01.2022 13:29
FFC
FFC betonar att det är viktigt att de uppsagda själva får bestämma hurdan utbildning de behöver. Foto: iStock

Regeringen har tidigare bestämt att tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa, alltså den så kallade pensionsslussen, ska slopas stegvis. I stället erbjuder regeringen bland annat omställningsutbildning och en omställningspenning för arbetstagare över 55 år som sägs upp av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker.

Ett villkor för att få förmånen är att arbetstagaren har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än fem år och att den uppsagda arbetstagaren anmäler sig hos arbets- och näringsbyrån inom 60 dagar från uppsägningen.

Mikko Laakkonen är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC och han anser det nya omställningsskyddet är en klen tröst när tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa försvinner. Laakkonen påpekar att ju närmare pensionsåldern arbetstagarna befinner sig när de sägs upp, desto svårare är det för dem att hitta ett nytt jobb.

Mikko Laakkonen är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

– Också i framtiden kommer arbetstagare som är i slutet av arbetskarriären att sägas upp och bli arbetslösa. Därför är det viktigt att det också i fortsättningen finns en modell med garanterat arbete som kommunerna erbjuder som sistahandsalternativ.

Mikko Laakkonen betonar att det nu är skäl för arbetsgivarna att fundera över hur de kan stötta äldre arbetstagare att orka fortsatta jobba.

FFC anser att det inte är skäligt att arbetstagare som har en lång uppsägningstid på upp till sex månader ska anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån redan inom 60 dagar.

– Vi föreslår en anmälningstid på 90 dagar om uppsägningstiden är sex månader. När det gäller omställningspenningen anser vi att det inte behövs någon tidsgräns.

– Arbetsgivaren ska i samband med uppsägningar skriftligen informera de arbetstagare som har rätt till omställningsskydd om saken, säger Mikko Laakkonen.

Bättre möjligheter till utbildning är ett plus

Utgångspunkten för det nya omställningsskyddet – att uppsagda arbetstagare snabbt ska hitta ett nytt jobb – är ett mål som också FFC stöder. Den helhet som regeringen föreslår innehåller bra element, såsom ett direkt ekonomiskt stöd och förbättrade utbildningsmöjligheter.

Regeringen föreslår att arbetsgivaren ska betala en omställningspenning som motsvarar en månadslön för de arbetstagare som sägs upp. Också arbetstagare som genast efter uppsägningen börjar på ett nytt jobb får rätt till omställningspenningen. FFC betonar att omställningspenningen inte får inverka på utkomstskyddet för arbetslösa.

Värdet på den omställningsutbildning som arbetsgivaren betalar motsvarar å sin sida två månaders lön. Enligt lagförslaget är det arbets- och näringsbyrån som skaffar utbildningen.

Mikko Laakkonen betonar att omställningsutbildningen ska motsvara de uppsagda arbetstagarnas individuella behov.

Det är viktigt att de uppsagda själva kan bestämma hurdan kompetens de behöver. Arbets- och näringsbyråns uppgift är att hjälpa till att kartlägga olika utbildningsalternativ, men inte att fatta beslut om utbildningen för de uppsagdas räkning.

Enligt Laakkonen borde utbildningen också vara mer flexibel än vad man nu föreslår. Utbildningen borde flexa med tanke på de uppsagdas livssituation och arbetssituation, till exempel eventuella visstidsanställningar.

Tanken är att de lagändringar som ingår i det nya omställningsskyddet ska träda i kraft i början av år 2023. FFC:s utlåtande om det nya omställningsskyddet hittar du här (på finska).

Tilläggsdagarna avskaffas stegvis

  • Tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas inte för arbetslösa som redan har tilläggsdagar.
  • Åldersgränserna för tilläggsdagarna stiger år 2023 och 2024.
  • Arbetstagare som är födda 1965 eller senare har inte längre rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.