Arbetsgrupp föreslår frivillig medling i tvister om vilket kollektivavtal som ska tillämpas – FFC: Det behövs kraftigare åtgärder mot avtalsshopping

Det borde bli möjligt med frivillig medling för att lösa tvister där är parterna är oense om vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Det föreslår en trepartsarbetsgrupp som har utrett hur man kunde utveckla medlingssystemet och lösa så kallade gränstvister på arbetsmarknaden. Arbetsgruppens förslag är enhälligt.
31.05.2022 14:38
FFC
Foto: iStock

Fackcentralen FFC:s arbetsmarknadschef Karoliina Huovila anser att det är viktigt att man försöker hitta gemensamma lösningar på de tvister som förekommer på arbetsmarknaden.

– Men när arbetsgivarna på eget initiativ bestämmer att ett annat kollektivavtal ska tillämpas i stället för det avtal som tidigare har tillämpats i den branschen, alltså ägnar sig åt så kallad avtalsshopping – då är det viktigt att kunna ingripa med hårdare metoder än vad som är möjligt just nu, betonar Huovila.

Karoliina Huovila är arbetsmarknadschef på FFC.

Man kunde motverka avtalsshopping till exempel genom att jämföra vilket kollektivavtal som är fördelaktigare för arbetstagarna och sedan ge företräde åt det kollektivavtalet.

Den arbetsgrupp som har utrett frågan vid arbets- och näringsministeriet föreslår att bestämmelserna för medling ändras så att riksförlikningsmannen kan inleda frivillig medling på begäran av en eller flera parter också i situationer där arbetstvisten inte medför hot om arbetskonflikt. För att man ska kunna inleda frivillig medling i en arbetstvisten krävs det att alla parter i tvisten ger sitt samtycke.

Utöver att använda medlingssystemet för att lösa tvister där parterna är oense om vilket kollektivavtal som ska tillämpas, kunde systemet enligt arbetsgruppen också utnyttjas i större utsträckning vid medling i andra arbetstvister.

Arbetsgruppen föreslår också att parternas skyldighet att förbereda sig för medlingsförhandlingar ska preciseras. I fortsättningen ska parterna redan innan medlingen inleds ge förlikningsmannen en utredning om vad tvisten gäller och innehåller, samt vilka krav de själva har.

– Ändringen skulle göra det lättare att nå en uppgörelse, eftersom parterna i arbetstvisten är bättre förberedda när de kommer till förhandlingarna, konstaterar Karoliina Huovila.

Huovila anser att man i fortsättningen måste se närmare på hur medlingssystemet kan reformeras på ett bredare plan. Till exempel borde förlikningsmannens resurser förbättras.

– Förtroendet för medlingen i arbetsmarkandstvister har dalat och arbetsgivarnas ovilja att avtala om anställningsvillkoren syns också i medlingen. Hur ska man i fortsättningen trygga medlingen när till exempel antalet företagsspecifika avtal ökar? frågar sig Huovila.

Arbetsgruppens förslag har sänts på remiss. Planen är att lagändringarna ska träda i kraft i mars 2023. 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.