Ändringen i uppsägningslagen bekräftar närmast den nuvarande rättspraxisen – Regeringens förslag går vidare till riksdagen

Förslaget om att ändra arbetsavtalslagen när det gäller grunderna för personrelaterade uppsägningar går vidare till behandling i riksdagen. FFC anser att lagändringen inte behövs och att den inte kommer att förbättra sysselsättningen, men anser samtidigt att förslaget i sin nuvarande form inte är lika problematiskt som regeringens tidigare förslag.
08.11.2018 13:52
FFC
Regeringen ville ursprungligen att uppsägningsskyddet skulle försämras på företag med under 20 anställda, och ändrade sedan gränsen till 10 anställda. Till slut ändrade regeringen förslaget så att det inte nämns någon exakt gräns. Foto: iStock

Vad är det som skulle ändras i lagstiftningen?

I lagen talas det om att man ska göra en helhetsbedömning i samband med en uppsägning som har samband med arbetstagarens person.

Enligt förslaget ska den här punkten ändras:

Vid bedömningen av om det är fråga om sakliga och vägande grunder ska det göras en helhetsbedömning där antalet anställda hos arbetsgivaren (nytt) samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter beaktas som en helhet (finns i den nuvarande lagen).

Den nuvarande lagen betonar att man ska bedöma uppsägningsgrunderna som en helhet och så skulle det också vara i fortsättningen. Det nya är att man skriver in i lagen att antalet arbetstagare ska beaktas när man gör helhetsbedömningen.

Vilken inverkan har lagändringen i praktiken?

Vår bedömning är att ändringen inte har någon betydande inverkan. Domstolarna har redan nu beaktat företagets storlek som en faktor när de bedömer om det finns lagliga grunder för en uppsägning, även om saken inte har nämnts i lagparagrafen.

Vad förändras inte?

Också i fortsättningen krävs att arbetstagaren först får en varning och att arbetsgivaren ska utreda möjligheterna att erbjuda ett annat arbete, före en eventuell uppsägning.

Lagändringen påverkar inte heller uppsägningströskeln vid stora företag. Den förblir oförändrad.

De förbjudna uppsägningsgrunderna i arbetsavtalslagen förblir också oförändrade. Till exempel är det endast möjligt att säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom om personens arbetsförmåga har minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet.

Det är inte heller tillåtet att säga upp en arbetstagare till exempel på grund av att personen deltar i stridsåtgärder, har vissa åsikter eller deltar i föreningsverksamhet.

Läs också:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.