AN24 överför ansvaret för arbets- och näringstjänsterna från staten till nya sysselsättningsområden

Termen AN24 har tidvis förekommit i nyhetsmedierna. Den avser överförandet av ansvaret för arbets- och näringstjänsterna från staten till nya sysselsättningsområden som består av kommunerna. FFC:s arbetskraftspolitiska expert Alli Tiensuu säger att detta är en betydande reform inom finsk arbetskraftspolitik.
02.04. 09:00
FFC
Från år 2025 arrangeras arbets- och näringstjänsterna av 45 sysselsättningsområden som består av kommuner och samkommuner. Foto Patrik Lindström.

Från år 2025 arrangeras arbets- och näringstjänsterna av 45 sysselsättningsområden som består av kommuner och samkommuner. Syftet är att ha tjänsterna närmare medborgarna. Ett annat mål är att skapa närmare förbindelser mellan sysselsättnings- och utbildningstjänsterna, vilket i bästa fall förbättrar utvecklandet av den arbetssökandes kompetens och stöder snabbare sysselsättning. 

Alli Tiensuu på FFC säger att reformens målsättningar är välkomna. 

Alli Tiensuu.

- Arrangören utgör i sig inte en garanti för bra service. På basis av undersökningarna i ämnet är det oklart huruvida den centraliserade eller decentraliserade modellen är bättre med tanke på organiserandet av arbetskraftstjänsterna. 

Ansvaret för tjänsterna överförs redan i januari nästa år till de nya sysselsättningsområdena; tidtabellen är alltså stram. Alli Tiensuu betonar därför att bytet av arrangör inte får orsaka avbrott eller dröjsmål i kundtjänsten.
Sysselsättningsområdet har till uppgift att utöver arbetsförmedling tillhandahålla bland annat rådgivning, handledning och arbetskraftsutbildning, dvs. de uppgifter som nu sköts av AN-byråerna. 

Tjänsterna för arbetssökande och lagarna som reglerar tjänsterna förblir i stort sett oförändrade.
Sysselsättningsområdena ska tillämpa den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice. Modellen reglerar den arbetssökandes tjänsteprocess mycket detaljerat. 

Läs mer om den nordiska modellen för arbetskraftsservice (på finska). 

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice besväras av formaliteter

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice, som skapades av Sanna Marins regering, infördes år 2022. Bland andra har Statens revisionsverk VTV i sin revisionsberättelse påtalat modellens problem. Enligt revisionsverket har den nordiska modellen för arbetskraftsservice lett till en schablonmässig serviceprocess som inte beaktar individuella behov och som inte allokerar AN-tjänsternas personalresurser effektivt. FFC har kritiserat modellen av samma skäl. 

VTV noterar att det på grund av otillräckliga personalresurser under det första verksamhetsåret ordnades hälften färre möten med arbetssökande enligt servicemodellen än vad modellen kräver.

Samtalen fördröjdes också från den målsatta tidtabellen och närservicen blev knappare än väntat. Enligt VTV:s revisionsrapport var närservicens andel av de inledande intervjuerna endast 38 procent under det första året.

– Det här måste rättas till. FFC kräver att varje arbetslös arbetssökande i regel intervjuas personligen i början av arbetslösheten, vilket lagen redan nu förutsätter. På detta vis får vi ett grepp om den arbetssökandes situation och har bättre förutsättningar att identifiera arbetsförmågans utmaningar och kan genast uppmuntra kunden att hitta ett jobb på egen väg, säger Alli Tiensuu.

Samtidigt påpekar hon att intervjuerna ännu kunde vara mer flexibla. Enligt lagen ska den arbetssökande i början av arbetslösheten intervjuas med två veckors mellanrum. 

– Petteri Orpos regeringsprogram uttrycker saken väl. Enligt regeringsprogrammet ska den lagstadgade serviceprocessen göras lättare så att de begränsade resurserna kan utnyttjas så ändamålsenligt som möjligt. Den inledande kartläggning och det personliga bemötandet av den arbetssökande är speciellt viktiga. 

Regeringen har nu beslutat inleda reformens lagberedning och en lagproposition ska överlåtas till riksdagen under hösten 2025.

FFC ställer gärna upp för att förbättra både de riksomfattande och de lokala sysselsättningstjänsterna. 
- Vi representerar arbetssökande kunder i betydande omfattning, eftersom våra medlemsförbund utöver sysselsatta medlemmar har tiotusentals arbetslösa medlemmar. Därtill är alla löntagare potentiellt enskilda kunder. 

Alli Tiensuu säger att arbetskraftstjänsterna i bästa fall betjänar alla arbetssökande i arbetsför ålder och alla arbetsgivare som erbjuder jobb.

Hon betonar att AN24-reformen och den nordiska modellen för arbetskraftsservice ska utvecklas med kunderna i centrum och med målet att hjälpa dem att snabbt hitta en arbetsplats. 
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.