Regeringen skrotar hela det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet för personer med låga inkomster – konsekvensbedömningarna är helt bristfälliga

I sitt utlåtande riktar FFC skarp kritik mot regeringens lagförslag om att gradera den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen och försämra ställningen för äldre arbetslösa. De nedskärningar som regeringen föreslår drabbar äldre och deltidsanställda särskilt hårt.
24.01. 11:22
FFC
Foto: iStock

Regeringen föreslår att den inkomstrelaterade dagpenningen ska skäras ner med tjugo procent redan efter två månaders arbetslöshet och med ytterligare fem procent efter åtta månaders arbetslöshet.

– I praktiken innebär nedskärningarna att hela den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen skrotas, säger Pirjo Väänänen som är socialpolitisk chef på fackcentralen FFC.

Pirjo Väänänen är socialpolitisk chef på FFC.

Största delen av dem som drabbas av arbetslöshet har jobbat inom lågavlönade branscher och ungefär hälften av dem som får inkomstrelaterad dagpenning har före arbetslösheten tjänat 1500–2500 euro i månaden.

När nivån på dagpenningen graderas, leder det till att dagpenningen minskar med ungefär 300–400 euro i månaden. Efter nedskärningarna får allt fler en inkomstrelaterad dagpenning som är mindre än 900 euro i månaden. För en del sjunker den inkomstrelaterade dagpenningen till samma nivå som grunddagpenningen, alltså 800 euro.

I sitt utlåtande konstaterar FFC att de nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa som regeringen redan har genomfört och planerar att genomföra leder till ökad fattigdom bland arbetslösa. Allt fler blir tvungna att lyfta bostadsbidrag eller utkomststöd.

– Vi anser att det är mycket oroväckande att de olika nedskärningarna drabbar samma personer, som redan har låga inkomster. Det kan vi inte acceptera, säger Pirjo Väänänen.

Hon påpekar att regeringen fortfarande inte har gjort någon helhetsbedömning av vilka konsekvenser alla nedskärningar inom den sociala tryggheten får på individnivå, trots att flera instanser har krävt det.

– Nedskärningarna har beretts i flera olika etapper, vilket gör det svårare att göra konsekvensbedömningar. Att nedskärningarna träder i kraft stegvis, gör det också svårt att bilda sig en uppfattning om konsekvenserna. Många människor kommer att inse de verkliga konsekvenserna först när de drabbas av nedskärningarna.

Kraftiga nedskärningar i utkomsten för äldre arbetslösa

I sitt utlåtande riktar FFC speciellt skarp kritik mot hur regeringen försämrar situationen och utkomsten för äldre långtidsarbetslösa.

För en del äldre långtidsarbetslösa leder graderingen till att den inkomstrelaterade dagpenningen förblir lägre också efter maximitiden på 500 dagar. Det gäller dem som har rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa, om de blir arbetslösa efter den 2 september. I fortsättningen har arbetslösa som är minst 57 år inte heller rätt till så kallat garanterat arbete som ordnas av kommunen, och därför kan de inte förnya arbetsvillkoret för att behålla rätten till inkomstrelaterade dagpenning genom garanterat arbete.

Pirjo Väänänen berättar att nedskärningarna innebär att utkomsten för äldre arbetslösa försämras kraftigt och orättvist.

– Regeringen agerande gör nu att äldre personer som blir arbetslösa efter en lång arbetskarriär försätts i ekonomiskt trångmål.

Det är en liten grupp arbetslösa som har rätt till tilläggsdagar, eftersom redan den förra regeringen beslöt att tilläggsdagarna gradvis ska slopas.

Väänänen påpekar att det ur ett mänskligt perspektiv skulle vara rimligt att lämna dem utanför graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

– Nu försämras utkomsten för en del av de äldre också under tilläggsdagarna, även om det inte har någon nämnvärd inverkan på inbesparingarna i statsfinanserna eller regeringens sysselsättningsmål.

Läs hela FFC:s utlåtande om lagförslaget (på finska).

Nedskärningar som träder i kraft den 2 september

• Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen minskar när nivån på dagpenningen graderas.
• Undantagen som förbättrar servicen och utkomsten för äldre arbetslösa slopas.
• Det går inte längre att tjäna in arbetsvillkoret genom lönesubventionerat arbete.

Kolla olika exempel på hur nedskärningarna i den sociala tryggheten drabbar olika människor.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.