Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom det fria bildningsarbetet

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att regeringen slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket.
27.08.2023 08:30
FFC
Foto: iStock

I regeringsprogrammet riktar man mot läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete en inbesparing på 25 miljoner. Läroinrättningarna ordnar utbildningar för alla finländare. Finansieringen för fritt bildningsarbete är cirka 180 miljoner euro, så nedskärningen är 14 procent av hela finansieringen. 

Nedskärningarna påverkar sommaruniversitetens och studiecentralernas utbildningar speciellt kraftigt, eftersom 40 procent av deras finansiering skärs bort.   

Inom fritt bildningsarbete finns det 291 läroinrättningar, som anordnade 81 000 olika utbildningar för 1,1 miljoner finländare år 2021. 

Organisationerna kräver att regeringen slopar nedskärningarna i samband med höstens budgetmangling. Inbesparingarna äventyrar både det existerande nätverk av mångsidiga läroinrättningar som finns och läroinrättningarnas möjligheter att utöva sitt lagstadgade bildningsuppdrag. Det är inte möjligt att kompensera bortfallet av statlig finansiering genom att höja studieavgifterna.

Nätverket av läroinrättningar skulle förminskas och utbildningstjänster skulle försvinna, speciellt i mindre kommuner. Nedskärningarna skulle äventyra finländarnas jämlika möjligheter till kontinuerligt lärande. På många orter skulle den arbetsföra befolkningens möjligheter till studier försvåras. Kommunernas möjligheter att främja invånarnas välmående och kompetensutveckling skulle försvåras. Förbundsaktiva och volontärers möjlighet till utbildning skulle minska och ett kompetent civilsamhälle skulle förfalla. 

Nedskärningarna kommer också att försvaga den undervisande och administrativa personalens samt stödtjänsternas sysselsättning, eftersom nedskärningen på 25 miljoner planeras träda i kraft genast i början av år 2024. Detta stöder inte en behärskad strukturell utveckling. Personalens löner är vid sidan om fastigheter och material de största utgiftsposterna.  

Enligt regeringsprogrammet är de största utmaningarna i Finland ungas utanförskap och illamående, arbetslöshet och å andra sidan arbetskraftsbrist, försämring av utbildningsnivån, kompetensbrist, bristfälliga grundläggande färdigheter, åldrandet och det ökade behovet av social- och hälsovårdstjänster samt förstärkande av demokratin och försäkrandet av medborgarsamhällets livskraft. 

Organisationerna vill poängtera att det fria bildningsarbetet svarar mot de här utmaningarna och utbildningarna är kostnadseffektiva. De planerande nedskärningarna skulle äventyra förverkligande av de målsättningar regeringen själv lagt upp i sitt program. Dessutom försvagas medborgarnas möjligheter att uppfylla rätten till bildning. 

Undertecknare:

Aikuisopettajien liitto AKOL
Akava
Bildningsalliansen  
Bildningsarbetsgivarna
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Finlands Folkhögskolförening
Finlands Sommaruniversitet
Finlands svenska lärarförbund FSL
Fritt Bildningsarbete
Medborgarinstitutens förbund MIF
STTK
Studiecentralerna
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.