Vårdreformen måste genomföras utan fördröjning – viktigt att minska välfärds- och hälsoskillnaderna samt förbättra tillgången till tjänster

Fackcentralen FFC anser att det är viktigt att man genom reformen av social- och hälsovårdstjänsterna lyckas minska välfärds- och hälsoskillnaderna samt förbättra tillgången till tjänster på lika villkor. Arbetet med reformen har pågått länge, och nu bör reformen resolut drivas framåt utgående från den föreslagna modellen.
25.09.2020 09:00
FFC
Foto: iStock

– Regeringens förslag till vårdreform gör det möjligt att minska välfärds- och hälsoskillnaderna samt förbättra tillgången till tjänster, men förslaget innebär ingen automatisk garanti för att det här lyckas. Det viktiga är hurdana lösningar och förfaringssätt man tar i bruk när servicen verkställs, säger FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring.

Han påpekar att vårdlandskapens möjlighet att definiera sin servicestrategi och styra serviceproduktionen inom sitt område kan leda till att det uppstår nya skillnader mellan landskapen när det gäller tillgången till tjänster. För att jämlikheten ska kunna tryggas behövs nationell styrning.

– När det gäller de personer som är i stort behov av olika social- och hälsovårdstjänster måste man se till att problemen vårdas som en helhet. En förutsättning för att det ska lyckas är att samarbetet mellan de olika aktörerna inom servicekedjan fungerar bra.

Genom att ordna vårdtjänsterna på landskapsnivå stärker man avsevärt möjligheterna för den offentliga social- och hälsovården att ordna och producera högklassiga och jämlika tjänster. FFC anser att det i framtiden kan finnas ett behov av att slå ihop de nu föreslagna områdena till ännu större områden.

FFC anser att det är viktigt att vårdlandskapen själva producerar största delen av sina tjänster och använder köptjänster endast i en sådan utsträckning att ansvaret för att ordna tjänsterna inte äventyras. Köptjänsterna får inte omfatta de offentliga förvaltningsuppgifterna.

– Det är också viktigt att det huvudsakligen är den ordinarie personalen som producerar tjänsterna, och att till exempel inhyrd arbetskraft endast används för att komplettera personalbehovet.

FFC betonar att vårdpersonalens ställning måste tryggas i reformen. Det här kan göras så att personalen övergår till landskapens tjänst genom överlåtelse av rörelse. Dessutom måste man i samband med reformen trygga ställningen för personalen vid de kommunalt ägda enheter, affärsverk och bolag som producerar stödtjänster för social- och hälsovården.

Läs mer: FFC:s utlåtande om vårdreformen med tillhörande lagstiftning (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.