Regeringen Orpo-Purra gav löntagarna en dyster julklapp: Arbetet med att skrota den inkomstrelaterade dagpenningen fortsätter

Den inkomstrelaterade dagpenningen minskar avsevärt för uppskattningsvis 80 000 arbetslösa och permitterade, om regeringens senaste lagförslag blir verklighet. Samtidigt skär regeringen kraftigt ner stödet och utkomsten för äldre arbetslösa och det blir svårare för dem som är sysselsatta i lönesubventionerat arbete att få inkomstrelaterad dagpenning. 
04.01. 10:50
FFC
Foto: Marco Piunti / iStock

Det var ingen trevlig julklapp som löntagarna och de arbetslösa fick av regeringen Orpo-Purra. I en proposition som sändes på remiss några dagar före jul föreslår regeringen lagändringar som avsevärt skulle försämra nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen, göra det svårare att få inkomstrelaterad dagpenning och allvarligt försämra situationen för äldre arbetslösa.

Regeringen har redan tidigare drivit igenom omfattande nedskärningar i både utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget. De åtgärder som regeringen nu föreslår kommer igen att drabba samma människor och hushåll. Åtgärderna leder till ökad otrygghet för arbetstagare med låga inkomster. Det är inte bara äldre, utan också deltidsarbetande och kvinnor, som drabbas speciellt hårt av nedskärningarna.

En nedskärning på flera hundra euro redan efter två månader

Om regeringens lagförslag går igenom kommer den inkomstrelaterade dagpenningen för dem som blir arbetslösa eller permitterade i fortsättningen att skäras ner med 20 procent efter två månaders arbetslöshet och med ytterligare fem procent efter åtta månader. Det är en betydande förändring, eftersom dagpenningen i nuläget är lika stor under hela den tid man kan få inkomstrelaterad dagpenning.

Det personer som jobbar inom lågavlönade branscher som löper speciellt stor risk att drabbas av arbetslöshet. Av dem som i dagsläget får inkomstrelaterad dagpenning har största delen tjänat 2000–2500 euro i månaden före arbetslösheten. Det betyder att deras inkomstrelaterade dagpenning nu är 1300–1515 euro i månaden. Men när regeringen skär ner dagpenningen kommer största delen av de arbetslösa att få under 900 euro i månaden i handen.

Ungefär 80 000 arbetslösa beräknas varje år beröras av graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen. För drygt 3000 personer sjunker den inkomstrelaterade dagpenningen till samma nivå som grunddagpenningen, alltså 800 euro i månaden.

Pirjo Väänänen är socialpolitisk chef på FFC.

– En stor del av dem som får inkomstrelaterad dagpenning är låginkomsttagare, vilket betyder att regeringen nu håller på att genomföra nedskärningar som drabbar dem som redan har det knapert. Nedskärningarna av den inkomstrelaterade dagpenningen kommer, tillsammans med de nedskärningar som regeringen redan tidigare har gjort i den sociala tryggheten, att driva människor allt djupare in i fattigdom. Många kommer att bli tvungna att förlita sig på utkomststödet, betonar Pirjo Väänänen som är socialpolitisk chef på FFC.

Situationen för äldre arbetslösa försämras kraftigt

Regeringens lagförslag slår speciellt hårt mot dem som är äldre. Hittills har man stött äldre arbetslösa genom service, så att de lättare ska få jobb, samtidigt som man har tryggat deras utkomst genom undantagsbestämmelser inom utkomstskyddet för arbetslösa. De här undantagen håller regeringen nu på att avskaffa.

I fortsättningen har arbetslösa som har fyllt 57 år inte längre rätt till garanterat arbete som ordnas av kommunen. Dessutom går det inte heller längre att förnya arbetsvillkoret, för att bevara rätten till inkomstrelaterad dagpenning, genom garanterat arbete. Också skyddsregeln som har tryggat en bättre nivå på utkomstskyddet för äldre arbetslösa slopas. Skyddsregeln har hittills garanterat att nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen inte sjunker, även om man ibland har utfört arbete med lägre lön än vad man tidigare har haft.

Genom sitt lagförslag vill regeringen helt avskaffa möjligheten att tjäna in arbetsvillkoret genom lönesubventionerat arbete. Det gör det svårare för många att få tillgång till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning – och också det här är en lagändring som drabbar äldre arbetslösa. FFC har föreslagit att intjänandet av arbetsvillkoret ska bevaras för personer som har fyllt 60 år efter 10 månaders lönesubventionerat arbete, på samma sätt som för personer med nedsatt arbetsförmåga.

En långvarig och oskälig försämring av utkomsten

Regeringens planer på att gradvis sänka den inkomstrelaterade dagpenningen berör också äldre arbetstagare. I regeringens proposition gäller den sänkta inkomstrelaterade dagpenningen också tilläggsdagarna som äldre långtidsarbetslösa har rätt till. Tilläggsdagarna, alltså den så kallade pensionsslussen, håller redan på att fasas ut år 2025 i enlighet med den förra regeringens beslut.

År 2022 var det drygt 13 400 arbetslösa som fick dagpenning för tilläggsdagar och i slutet av år 2023 var det knappt 8 000 personer. Antalet personer som får dagpenning för tilläggsdagar minskar årligen och rätten till tilläggsdagar gäller numera endast några åldersklasser. FFC betonar att regeringen inte kan fatta beslut som försvagar de äldres rättigheter retroaktivt.

– Om också tilläggsdagarna betalas till nedsatt belopp, kommer en del av de äldre att drabbas av en mycket lång och drastisk försämring av utkomsten. Först får de nedsatt inkomstrelaterad dagpenning i 460 av 500 dagar, och därefter fortsätter nedskärningen också under tilläggsdagarna.

Ändringen gäller inte dem som är berättigade till tilläggsdagar och som redan är arbetslösa eller som blir arbetslösa innan lagen träder i kraft i september 2024.

– Att lämna en liten grupp äldre personer som har rätt till tilläggsdagar utanför graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen skulle inte ha någon inverkan på hur väl regeringen lyckas uppnå sina mål om att spara pengar eller förbättra sysselsättningen. Däremot ger regeringen nu många äldre arbetslösa ett mycket bryskt slut på sin långa tid i arbetslivet.

FFC motsätter sig de försämringar som föreslås i utkastet till regeringsproposition. Nedskärningarna i den inkomstrelaterade dagpenningen, som skrotar utkomsten för arbetslösa med låga inkomster, samt de försämringar som drabbar äldre arbetslösa är helt oskäliga.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.