Välfärdsområdesvalet handlar i grund och botten om tjänsterna i vår vardag, som arbetstagarna inom FFC:s branscher har stor erfarenhet av.

Vem väljs i välfärdsområdesvalet?

I välfärdsområdesvalet 23.1.2022 väljs representanter till fullmäktige i Finlands 21 välfärdsområden. Antalet fullmäktigeledamöter varierar mellan 59 och 79 beroende på hur många invånare välfärdsområdet har.

Välfärdsområdena följer i huvudsak landskapsgränserna. Ett undantag är Nyland, där det finns fyra välfärdsområden och Helsingfors, som inte är ett välfärdsområde. Välfärdsområdena ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna samt brand- och räddningsväsendet inom sitt område.

Val ordnas inte i Helsingfors och på Åland. I Helsingfors fattar stadsfullmäktige beslut om social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Åland berörs inte direkt av social- och hälsovårdsreformen.

Vilka frågor fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om?

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet inom varje välfärdsområde. I början kommer tyngdpunkten för fullmäktiges arbete att ligga på planering, när det fattar beslut om hur social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet ska organiseras inom välfärdsområdet.

De ledamöter som väljs till välfärdsområdesfullmäktige fattar också beslut om välfärdsområdets budget och avgör på vilket sätt välfärdsområdet ska samarbeta med kommunerna samt de organisationer och privata företag som producerar social- och hälsovårdstjänster.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar också beslut som påverkar hur personalen mår och orkar i arbetslivet.

Fullmäktige utser den högsta tjänstemannen inom välfärdsområdet och tillsätter välfärdsområdesstyrelsen. Fullmäktige kan också grunda sektioner och andra beslutande organ inom välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023.

Läs också: Välfärdsområdesvalet närmar sig, men vad handlar valet om?

När hålls valet?
Välfärdsområdesvalet hålls söndagen den 23 januari 2022. Du kan förhandsrösta i Finland 12–18.1 och utomlands 12–15.1.

Hur kan du rösta i valet?

På valdagen kan du rösta endast i den vallokal som har antecknats i rösträttsregistret och i det meddelande som skickas till dig per post. Vallokalerna är öppna kl. 9–20.

På förhand kan du ändå rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hemlandet eller utomlands, oberoende av vilket som är ditt officiella röstningsställe.

Du kan förhandsrösta hemma om din rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att du inte kan ta dig till ett röstningsställe utan oskäliga svårigheter. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in till den egna hemkommunen senast dagen innan förhandsröstningen inleds. 

Om du bor eller vistas utomlands under välfärdsområdesvalet, kan du rösta per brev. Personalen på ett finländskt fartyg som befinner sig utomlands får rösta ombord på fartyget under förhandsröstningstiden.