Dataskyddsbeskrivning - FFC:s responsformulär

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via FFC:s responsformulär.

1 Personuppgiftsansvarig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Långbrokajen 3, PB 157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Kontaktperson i registerärenden

Pauli Vento
Tfn 040 522 3611
webmaster@sak.fi

3 Registrets namn

FFC:s respons

4 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att göra det möjligt för besökare på FFC:s webbplatser att ta kontakt och svara på kontakter.

5 Registrets datainnehåll

Den som tar kontakt kan uppge följande uppgifter om sig själv, beroende på webbplatsen:

  • Förnamn och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Medlem i fackförbund (ja/nej)
  • Fackförbundets namn
  • Respons

Dessutom samlar systemet in följande uppgifter:

  • IP-adress
  • Datum och klockslag när responsen lämnades

6 Källor som i regel används

Responsformulär på FFC:s webbplats som ifylls och skickas vidare.

7 Uppgifter som i regel lämnas ut

FFC lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

8 Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till stater utanför EU eller EES.

9 Principer för skyddet av registret

Manuellt material

Det finns inget manuellt material.

Uppgifter som behandlas elektroniskt

Responsen kommer till FFC:s e-postlåda. Om administratören av e-postlådan dirigerar responsen till någon annan arbetstagare på FFC ska han eller hon övervaka att den andra arbetstagaren raderar responsen från sin e-postlåda genast efter att ha besvarat responsen.

Respons förvaras i FFC:s e-postlåda ungefär ett år. Respons kan förvaras längre om det är nödvändigt att statistikföra respons anonymt.

10 Principer för skyddet av registret

Vid FFC iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. FFC behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar informationssäkerheten och följer lagen.

Uppgifterna i registret används endast av de FFC-anställda som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter i enlighet med sina behörigheter. Användarna har tystnadsplikt.

FFC ser genom avtal till att säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

11 Rätt till tillgång

Enligt artikel 15 i EU 2016/679 ska den registrerade ha rätt till tillgång till egna personuppgifter dvs. rätt att kontrollera personer som gäller den registrerade själv.

Begäran kan lämnas per telefon (020 774 000) eller e-post (sak@sak.fi).

12 Rätt att begära rättelse och radering

En deltagare har rätt att få tillgång till sina uppgifter och vid behov få uppgifterna rättade eller raderade. Deltagaren har också rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna. Begäran kan lämnas genom att kontakta FFC per telefon (020 774 000) eller e-post (sak@sak.fi).

13 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har en registrerade som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s dataskyddsförordning rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

14 Ändringar

FFC kan allt emellanåt göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning. Om betydande ändringar görs i dataskyddsbeskrivningen meddelar vi tydligt om dem i de fall där tillämplig lag förutsätter det. Läs dataskyddsbeskrivningen då och då så får du aktuell information om eventuella ändringar.

Detta dataskyddsmeddelande uppdaterades senast 27.1.2023.