De kollektivavtal som fackförbunden förhandlar fram ger arbetstagarna oersättlig trygghet och förmåner som inte lagen garanterar. Just därför är det nu viktigare än någonsin att höra till facket.

Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin meddelade att den slutar ingå kollektivavtal och i stället låter företagen förhandla om anställningsvillkoren. Beslutet får inga omedelbara följder på arbetsplatserna – varken inom trä- och pappersbranscherna eller någon annan bransch. De nuvarande kollektivavtalen är nämligen huvudsakligen i kraft till slutet av år 2021 eller början av 2020.

Tio frågor och svar om den aktuella situationen

Vad händer med löner och övriga anställningsvillkor, om man i fortsättningen inte kan ingå riksomfattande kollektivavtal?

Fackförbunden förhandlar också i framtiden om kollektivavtal i alla branscher. Ju fler arbetstagare som hör till facket, desto bättre förhandlingsresultat kan arbetstagarsidan uppnå. Det är ändå möjligt att förhandlingarna lyckas bättre på vissa arbetsplatser än på andra, och att det därför uppstår skillnader i anställningsvillkoren inom samma bransch.

I kollektivavtalen som förbunden har förhandlat fram finns många sådana förmåner som inte är lagstadgade. Det handlar bland annat om semesterpenning och semesterpremie, lön under moderskaps- och faderskapsledighet samt bland annat tillägg för skiftarbete. Också när du är sjuk kan kollektivavtalet garantera dig avsevärt bättre lön än vad lagen ger dig rätt till.

Vem avtalar i fortsättningen om anställningsvillkoren i trä- och pappersbranscherna?

Efter att de nuvarande kollektivavtalen har löpt ut förhandlar man om nya kollektivavtal på företagsnivå. Pappersförbundet, Industrifacket och Elektrikerförbundet har meddelat att de också i framtiden kommer att representera arbetstagarna i förhandlingarna.

Kommer man nu att sluta ingå kollektivavtal också i andra branscher?

Inte ett enda annat arbetsgivarförbund har meddelat att de överväger att göra som Skogsindustrin. Vissa arbetsgivare har tvärtom sagt att Skogsindustrins lösning inte lämpar sig för deras egen bransch. Det är ändå omöjligt att säga vad som händer på längre sikt.

Kan ett kollektivavtal hävas med omedelbar verkan, om arbetsgivaren bestämmer att den slutar följa avtalet?

Nej, det är inte möjligt. Kollektivavtalen godkänns alltid för en bestämd tidsperiod, och det går inte att säga upp avtalen i förtid.

Vad händer med kollektivavtalens allmänt bindande verkan?

Hittills har många av de riksomfattande kollektivavtalen haft en allmänt bindande verkan, vilket betyder att de gäller alla arbetsgivare i branschen – också de som inte hör till det arbetsgivarförbund som har godkänt avtalet. Men om man i framtiden inte ingår ett riksomfattande kollektivavtal i en bransch, så finns det inte heller någon allmänt bindande verkan.

Det här är dåligt för både arbetstagare och företagare. Utan riksomfattande och allmänt bindande kollektivavtal kan det uppstå skillnader i anställningsvillkoren vid olika företag i samma bransch. Det här ökar ojämlikheten mellan arbetstagarna och gör det möjligt för arbetsgivare att dumpa löner.

Vem slår fast minimilönerna om det inte finns riksomfattande kollektivavtal?

I Finland finns ingen lagstiftning om minimilön, utan de lägsta lönerna slås fast i de branschvisa kollektivavtalsförhandlingarna. Den här modellen vill FFC hålla fast vid. Om de lägsta lönerna slås fast genom lagstiftning, kommer lönenivån att bestämmas enligt vad de politiska beslutsfattarna just då tycker och tänker, och då tar de inte heller hänsyn till de olika branschernas särdrag.

Påverkar kollektivavtalet förtroendemännens ställning?

Att det finns en förtroendeman på arbetsplatsen ger arbetstagarna trygghet. Förtroendemännen försvarar arbetstagarna, förhandlar på deras vägnar och löser till exempel många tvister.

I kollektivavtalen enas parterna om många frågor som påverkar förtroendemännens ställning, till exempel rätten till information och utbildning, samt hur mycket arbetstid förtroendemännen får sätta på uppdraget. Om det inte finns ett kollektivavtal blir det svårare att komma överens om de här frågorna.

Kan arbetstagarna strejka när som helst, om det inte finns ett kollektivavtal?

När ett kollektivavtal är kraft har parterna förbundit sig till arbetsfred, vilket betyder att de inte får vidta stridsåtgärder som berör det gällande avtalet. Men om parterna inte ingår ett riksomfattande kollektivavtal, blir arbetsfreden en fråga för de lokala parterna. Då blir det sannolikt fler strejker på företags- och arbetsplatsnivå.

Lönar det sig att betala medlemsavgift till ett fackförbund, om förhandlingarna i fortsättningen förs på arbetsplatserna?

Just nu är det extra viktigt att vara medlem i ett fackförbund. Arbetsgivaren har en starkare förhandlingsposition än arbetstagarna, och utan fackets stöd försvagas arbetstagarnas ställning ytterligare.

I de kollektivavtal som fackförbunden förhandlar fram har man avtalat om många sådana förmåner som inte finns inskrivna i lagen. Det är viktigt att hålla fast vid de här förmånerna, och det lyckas bäst när så många arbetstagare som möjligt hör till fackförbundet i branschen. Även om arbetsgivarförbunden slutar ingå avtal, så kommer de FFC-anslutna fackförbunden också i fortsättningen att förhandla om medlemmarnas anställningsvillkor med arbetsgivarna.

Vem gynnas om man slutar göra upp riksomfattande kollektivavtal?

Skogsindustrin har inte tänkt igenom följderna av sitt beslut tillräckligt noggrant. Om parterna slutar förhandla och avtala om att utveckla arbetslivet och samhället, befinner vi oss snart i en situation där motsättningarna och konflikterna i arbetslivet ökar. Vissa får sämre anställningsvillkor än andra, och det blir möjligt för arbetsgivare att dumpa lönerna. Den utvecklingen gynnar endast dem som säljer billigt arbete, inte företagen i allmänhet.

Uppdatering 9.10.2020 kl. 13.58: Frågan och svaret som gäller förtroendemännens ställning har ändrats.