SAK selvitti: Työperäisen maahanmuuttajan integroituminen on työnantajan hyvän tahdon varassa

SAK:n tekemien selvitysten mukaan työperäiset maahanmuuttajat eivät juurikaan saa työnantajiltaan tukea suomen tai ruotsin kielen opiskeluun. Kielitaidon puutteen tuomat väärinymmärrykset ovat suurin haaste monikulttuurisilla työpaikoilla.
23.04.2019 10:10 Päivitetty 14.05.2019 09:45
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

SAK:laisista luottamushenkilöistä yli puolet (56 prosenttia) kertoo työpaikallaan olevan ulkomaalaisia työntekijöitä. Näistä työpaikoista vain kuusi prosenttia tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden osallistua suomen tai ruotsin kielen koulutukseen työajalla. Kolmasosalla työpaikoista (31 prosenttia) maahanmuuttajat otetaan huomioon henkilöstöpolitiikassa.

Eve Kyntäjä

Työperäisen maahanmuuttajan tilanne eroaa olennaisesti muulla tavalla Suomeen tulleista maahanmuuttajista, SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä korostaa.

– Opiskelemaan tullut pääsee alkuun integroitumisessa opintojensa aikana, perheen perässä Suomeen muuttavalla on usein jo verkostoja maassa ja kotouttamispalvelujen piirissä olevat saavat välineitä kotoutumiseen yhteiskunnalta. Sen sijaan työperäisen maahanmuuttajan integroituminen jää usein työnantajan vastuulle.

SAK esittää, että työnantajat tukisivat maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kielitaitoa esimerkiksi järjestämällä kielikursseja työajalla.

– Yhteiskunnan tulisi lisäksi kehittää työperäisille maahanmuuttajille tarjottavaa neuvontaa ja varmistaa neuvontapalveluiden olevan sitä tarvitsevien tiedossa, Kyntäjä toteaa.

Ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvaa syrjintää on havainnut yhdeksän prosenttia niistä luottamushenkilöistä, joiden työpaikalla työskentelee maahanmuuttajia. Syrjintä ilmenee muun muassa siten, ettei työnantaja kerro maahanmuuttajille perhevapaista tai muista eduista. Maahanmuuttajat kohtaavat epäasiallista kohtelua, vähättelyä ja ennakkoluuloisuutta myös muiden työntekijöiden taholta.

Eve Kyntäjä muistuttaa, että kaikissa vähintään 30 hengen työpaikoissa pitää lain mukaan olla yhdenvertaisuussuunnitelma.

– Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, ettei työpaikalla syrjitä ketään esimerkiksi etnisen taustan, uskonnon, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai muun henkilöstä johtuvan syyn vuoksi. Yhdenvertaisuussuunnitelman avulla voidaan tuoda näkyviin työpaikalla piilevät syrjivän kohtelun riskitekijät ja puuttua niihin. 

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi viime maaliskuussa 853 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

Kulttuuritausta merkitsee, mutta jokainen työntekijä on yksilö

Luottamushenkilöpaneelin lisäksi SAK teetti laadullisen haastattelututkimuksen, johon osallistui yhteensä 17 maahanmuuttajataustaista työntekijää, luottamusmiestä ja työnantajan edustajaa. Kaikissa haastatteluissa kielitaidon puute nousi kulttuurieroja olennaisemmaksi työperäisen maahanmuuton haasteeksi. Monikulttuurisessa organisaatiossa on tutkimuksen mukaan siksi erityisen tärkeää viestiä selkeästi ja varmistaa, että tieto tavoittaa kaikki työntekijät.

Haastattelututkimuksesta käy ilmi, että kulttuuriset erot näkyvät monikulttuurisilla työpaikoilla. Työntekijät eivät tutkimuksen perusteella ole kuitenkaan pelkästään kulttuurinsa edustajia, vaan heidän asemaansa vaikuttavat monet muutkin asiat, kuten ikä ja työkokemus.

Haastateltavat kokivat, että esimiehellä on tärkeä rooli työntekijän perehdyttämisessä. Vaikka perehdytys ei olisikaan yksin esimiehen vastuulla, vastaa hän kuitenkin lopulta siitä, että työntekijä on oppinut olennaiset asiat.

– Myös muu henkilöstö tarvitsee koulutusta maahanmuuttajataustaisten työtovereiden kohtaamiseen. Koulutusta tarvitaan esimerkiksi siihen, että ymmärretään puolin ja toisin, miten eri kulttuureissa toimitaan, maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä sanoo.

Katso video haastatelluista

Haastattelututkimuksen toteutti sosiaalipsykologi Ella Lautaniemi, joka työskenteli keväällä 2019 SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeessa. Nelivuotinen hanke keskittyy kahteen työelämään ja palkansaajien arkeen vaikuttavaan teemaan tai ilmiöön vuodessa. Kevään 2019 teemassa tarkastellaan maahanmuuton vaikutuksia työelämään. Syksyllä 2019 hankkeen teemana on ilmastopolitiikka ja sen merkitys työllisyydelle.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.