Sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen ohjelma vuosille 2021–2027

SAK:n lausunto sisäministeriölle

Sisäministeriö
eusa@intermin.fi

VN/12758/2021

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä otsikossa mainitusta aiheesta. Järjestö pitää luonnoksessa esitettyjä asioita pääosin hyvinä ja kannatettavina.

On tärkeää, että muun muassa terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjuntaan voidaan panostaa tätäkin kautta. Ne ovat joka tapauksessa todennäköisempiä turvallisuusuhkia Suomelle kuin vaikkapa sotilaallinen konflikti.

Myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitkemiseksi tarkoitetut toimet ohjelmassa ovat kannatettavia. SAK on monissa omissakin kannanotoissaan korostanut harmaaseen talouteen puuttumisen tärkeyttä muun muassa yritysten välisen terveen kilpailun ja yleisen yhteiskuntamoraalin näkökulmasta.

Erityisen tärkeää on torjua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä, josta Suomessa on ikävä kyllä nähty jo liiankin useita esimerkkejä. Jokaisen viranomaisen on omalla vastuualueellaan huolehdittava siitä, että Suomessa työskenteleviin työntekijöihin sovelletaan voimassa olevia lakeja ja sopimuksia.

Edellä mainittuun ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyy pahimmillaan ihmiskauppaa, josta ohjelmassa on tarpeellisia linjauksia ja jonka vastaiseen työhön myös maan hallitus on sitoutunut.

Viranomaisten yhteiset hankkeet tietojärjestelmä- ja laitehankinnoissa ovat kannatettavia, mutta ennen hankintoja on varmistettava niiden yhteensopivuus ja taloudellisuus. Monet vastaavat hankkeet, joista on arveltu saatavan jopa kustannushyötyjä, ovat lopulta epäonnistuneet niin teknisesti kuin taloudellisesti. Viranomaiset eivät saisi olla tässä asiassa laite- ja ohjelmistomyyjien vietävinä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry