Arviomuistio – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön aiheuttamat muutostarpeet sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuudelle ja viranomaiskäytölle

SAK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö
www.lausuntopalvelu.fi
kirjaamo@lvm.fi

Lausuntopyyntönne 24.3.2021
VN/7266/2021

1. Oletteko samaa mieltä siitä johtopäätöksestä, että kansallisessa lainsäädännössä ei ole välittömiä muutostarpeita?

Kyllä

Vapaamuotoiset kommenttinne

Arviomuistiossa on selvitetty keskeisiltä osin EU:n oikeuskäytäntö tulkintakäytäntöineen, kansallinen sääntely sekä aiemmat sääntelypyrkimykset EU-tasolla. Suomessa sääntely on johtanut tarkempaan kansalliseen sääntelyyn EU-tason sääntelyn jäädessä taka-alalle. Kansallinen sääntely on toiminut suhteellisen hyvin.

2. Oletteko samaa mieltä niistä sääntelyn kehityskohteista, jotka arviomuistiossa on mainittu?

Kyllä

Vapaamuotoiset kommenttinne

Mahdollisina lisätarkennus -kohteina muistiossa on tuotu esille seikkoja, jotka olisi hyvä huomioida selvemmin, jos sääntelyä muutetaan. Tällaisina asioina on tuotu esille eräät epäselvyydet säilytysvelvollisuuden soveltamiskäytännössä liittyen rikosten ennaltaehkäisemisessä ja tietojen säilyttämiseen unionin alueella. Tämä viimeksi mainittu seikka on jossakin määrin ollut myös julkisessa keskustelussa ja tämän osalta mahdollisia lisäsäännöstystarpeita saattaa olla hyvä tarkastella, jotta säilytettävien tietojen turvallinen säilyminen voidaan taata paremmin. Lisäksi muistiossa on todettu mahdollinen arkaluonteisten tietojen käsittelyyn ja automaattiseen käsittelyyn liittyvien erityisten suojakeinojen tarve sekä saatavien tietojen rajaaminen tietopyynnöissä välttämättömään tietokategorioittain ja ajallisesti.

Suomalainen säännöstö on pääosin osoittautunut toimivaksi. Edellä mainituilta osin on joitakin täydennystarpeita, mutta ne eivät sisällään edellytä kokonaisuudistusta. Tietojen säilyttämisestä EU:n alueella osalta lausumme, että tämä on lisäselvityksen kohteeksi jääneistä asioita merkittävin, jonka osalta voitaneen käynnistää toimenpiteitä joko kansallisesti tai EU:n ohjaamana.

3. Muut kommenttinne arviomuistiosta

4. Tulisiko sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuudesta antaa uusi EU-tason lainsäädäntöehdotus?

Kyllä

Vapaamuotoiset kommenttinne

Uusi EU-tason lainsäädäntöehdotus ottaisi varmasti paremmin huomioon tietoteknisen kehityksen haasteet ja täsmentäisi osapuolten velvoitteita sekä oikeuksia. Kansallisesti Suomessa ei ole muistiossa todetulla tavalla välttämätöntä tämänhetkistä tarvetta. Toisaalta EU-tasolla ja erityisesti laajemmin kansainvälisesti saattaa olla tarpeita jo nyt ja lähitulevaisuudessa pyrkiä saamaan ajantasainen lainsäädäntöehdotus. Sähköisten tietojen välittämisen ja säilyttämisen kansainvälistyminen ja keskittyminen suurten palveluntarjoajien taholle aiheuttaa lisätarkastelun tarpeita. EU-tason ehdotusten valmistelu ja hyväksyminen kestää vuosia, jolloin ainakin alustavien ratkaisumallien ja ehdotusten valmistelu on hyvä saada käyntiin ennakoivasti. Kehitys ja tarpeet muistion esittämissä asioissa kuten yleisessä tietosuojassa ja rikosten ehkäisemisessä tai selvittämisessä tulevat varmasti lisääntymään.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry