Työmarkkinoiden sukupuolijaon lieventäminen hyödyttää kaikkia

27.01.2004 11:23
SAK
Marja Erkkilä

Eroon naisten ja miesten töistä

- Koulun lisäksi myös työelämässä on vahvistettava toimia, jotka lieventävät sukupuolen mukaista jakoa työmarkkinoilla. Keskeinen asema tässä on työnantajilla. Työnantajien onkin nykyistä vakavammin toteutettava tasa-arvolain vaatimuksia, joiden mukaan työnantajan on toimittava siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuu naisia ja miehiä. Työnantajan velvollisuus on myös edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin, kehittää työoloja molemmille sopiviksi sekä luoda yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, toteaa SAK:n tasa-arvosihteeri Marja Erkkilä.

Yhtenä keinona voidaan Erkkilän mukaan käyttää työpaikkailmoittelussa ns. positiivista syrjintää - toisin sanoen kannustaa kyseisessä ammatissa vähemmistönä olevaa sukupuolta hakijoiksi. Tasa-arvosuunnittelua tehdään nykyisin luvattoman vähän: tasa-arvovaltuutetun selvityksen mukaan vain 27 prosentilla työpaikoista.

Sukupuolten tasavertaisuuden edistämistä työmarkkinoilla pohtinut kolmikantainen työryhmä luovutti tänään muistionsa opetusministeri Tuula Haataiselle. Työryhmä esittää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla työmarkkinoiden sukupuolen mukaista jakoa eli segregaatiota voitaisiin purkaa. Naisten ja miesten välinen työnjako juontuu vahvasti perinteestä ja kulttuurista, jotka muuttuvat hitaasti. Työryhmän toimenpide-esitykset voivat pieneltä osaltaan auttaa segregaation lieventämisessä.

- Käsitykset tytöille ja pojille sopivista rooleista ja ammateista syntyvät jo lapsuudessa, jolloin kahtiajaon purkamiseen tähtäävien toimien painopiste tulee olla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Työryhmän esitykset painottuvatkin opetustoimen kehittämiseen. SAK painottaa erityisesti peruskoulun opinto-ohjauksen kehittämistä niin, että ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja arvostusta voitaisiin lisätä. Tyttöjä ja poikia tulee nykyistä aktiivisemmin kannustaa tekemään sukupuolelleen ei tyypillisiä ammatinvalintaratkaisuja, Erkkilä sanoo.

Samaan aikaan kun akateemiset alat naisistuvat, ovat SAK:laiset työntekijäammatit edelleen vahvasti jakautuneet: lastenhoitajat, keittäjät ja siivoojat ovat naisia ja kirvesmiehet, sähkömiehet ja rekkakuskit miehiä. On havaittu, että tasainen sukupuolijakauma työyhteisössä lisää viihtyvyyttä ja parantaa ilmapiiriä. Erityisesti hoito- ja kasvatustehtävissä tarvitaan kipeästi miehiä. Työvoimaa tarvitaan entistä enemmän juuri naisille tyypillisille palvelualoille, sekä julkisiin että yksityisiin palveluihin. Onkin käynnistettävä toimia, jotka edistävät miesten hakeutumista näille aloille. Yksi tärkeä kannustin on palkkatason nostaminen kilpailukykyiseksi ja työn vaativuutta vastaavaksi.

- Kaiken kaikkiaan naisten ja miesten töitä tulee arvostaa tasavertaisina. Tasa-arvo ei lisäänny sillä, että pidetään ihannetilana naisten hakeutumista miesten ammatteihin. Tärkeintä on antaa jokaiselle yksilölle mahdollisuus taipumustensa mukaiseen ammatinvalintaan ilman sukupuolen tuomia stereotyyppisiä roolipaineita, Erkkilä painottaa.

Lisätietoja
- SAK:n tasa-arvosihteeri Marja Erkkilä, puh. 040 731 2389
- SAK:n Internet-palvelun tasa-arvosivusto

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.