Sosiaaliturvan uudistamisessa ydin ovat toimivat palvelut, selkeä järjestelmä ja riittävä turvan taso

Blogi 16.03. 14:30 Väänänen Pirjo
Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänäsen kasvokuva

Sosiaaliturvakomitean välimietintö on valmistunut, mutta mitä komitean työstä jäi käteen?  

Komitean työ alkoi vahvasti sosiaaliturvaan liittyvien ongelmien laajalla kartoittamisella. Eri taustatahot listasivat jaostoissa tehtävän työn tueksi käytännön työssä esiin nousseita ongelmia palveluihin sekä etuuksien hakemiseen, saamiseen ja niiltä väliinputoamiseen liittyen. Ilmassa oli innostusta asioiden ratkaisemiseksi. Pohdimme yhdessä, kuinka voisimme selkeyttää sosiaaliturvajärjestelmää ja parantaa yksityiskohtien toimivuutta muuttuneessa työelämässä. Kuinka ihminen avun ja tuen tarpeessa saisi tarvitsemansa ilman turhaa byrokratiaa. Ymmärrettäviä ja ennakoitavia etuuksia toimeentulon turvaamiseksi. Ohjausta oikeisiin palveluihin sekä takuuta palveluiden saamisesta.  

Komitean työn edetessä sosiaaliturvan ja palveluiden parantaminen jäi kuitenkin monin paikoin taka-alalle. Pintaan nousi työllisyyden edistäminen, valtiontalouden vahvistaminen, kannustinloukkojen purkaminen ja vastaavat kehittämisen taloudellisina reunaehtoina esitellyt näkökulmat. Hallituskauden lähestyminen loppuaan lisäsi vastaavaa poliittista keskustelua myös julkisuudessa. Erilaiset sosiaaliturvan leikkauslistat ovat tulleet jo valitettavankin tutuiksi.   

Työllisyyden edistäminen on myös SAK:n tavoite. Kun työntekijä jää työttömäksi tai menettää työkykyään, kaikkien etuna on töiden mahdollisimman nopea jatkuminen. Lääke tähän ei kuitenkaan ole sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset tai palveluiden velvoittavuuden kiristäminen. Heikossa asemassa olevien ihmisten elämän ja toimeentulon kurjistaminen entuudestaan ei kannusta heitä pätkän vertaa enempää työllistymään.  

Kolme vuotta kestänyt sosiaaliturvakomitean työ on nyt puolessa välissä, jos seuraava hallitus päättää tätä työtä jatkaa. Jatkotyössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota komitean työskentelytapoihin ja laajaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Jaostojen roolia tulee kehittää ja panostaa työmarkkinajärjestöjen vahvempaan rooliin.  

Uudistuksen pääpaino on pitkän aikavälin tavoitteessa yhdistää perusturvaetuuksia. 

Komitean välimietintö sisältää kokonaisuudessa noin 30 kehittämisehdotusta ja linjaa lukuisten selvitysten tekemisestä. Uudistuksen pääpaino on pitkän aikavälin tavoitteessa yhdistää perusturvaetuuksia. Yksi perusturvaetuus olisi syyperusteinen etuus, jonka myöntämisen ehdot olisivat erilaiset riippuen etuutta hakevan henkilön elämäntilanteesta. 

SAK, STTK ja Akava ovat jättäneet komitean asiantuntijajäseninä yhteisen ja osin kriittisen lausuntonsa osaksi välimietintöä. Korostamme lausunnossa komitean alkuperäistä toimeksiantoa, jonka mukaan sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä. Järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan ja palveluiden aitoa kehittämistä kiristämisen sijaan.  Ennaltaehkäisevät ja yksilölliset palvelut, osaamisen vahvistaminen, työvoimapalveluiden parempi integrointi sosiaali- ja terveyspalveluihin parantavat myös työllistymisen mahdollisuuksia. 

Välimietinnössä esitetään perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ansioturva huomioiden. On kuitenkin syytä huomata, että työnantajat ja työntekijät rahoittavat ansiosidonnaista sosiaaliturvaa vakuutusmaksuilla. Tämän vuoksi ansioturvan kehittämisen tulee jatkossakin perustua kolmikantaiseen työhön ja tämä periaate kirjata hallitusohjelmaan. Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehittäminen tulee jättää sosiaaliturvakomitean tarkastelun ulkopuolelle.