Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttaminen

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
18.08. 14:41

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/9945/2021

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia oppijanumeroa koskevan sääntelyn osalta. Lisäksi lain soveltamisalaan lisättäisiin Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettu laki ja säädettäisiin mainitun lain mukaisesta opetusta koskevasta tallentamisvelvoitteesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset tietojen luovuttamista koskevat säännökset vastaamaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaista sääntelyä.

Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa henkilön yksilöimistä ja tunnistamista sekä sujuvoittaa eri tietovarantojen ja koulutusasteiden välistä tiedonkulkua ja kansalaisten tiedonsaantia. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä kannatettavana ja siinä ehdotettuja muutoksia perusteltuina.

Pääasiallinen sisältö

Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa häntä koskevia koulutustietoja. Opetushallitus on oppijanumeron myöntävä vastuuviranomainen. Esityksen mukaan oppijanumeroa voitaisiin käyttää nykysääntelyn lisäksi henkilön yksilöintiin toteutettaessa varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevia lakisääteisiä tehtäviä sekä Opetushallituksesta annetun lain mukaisia tehtäviä.

Muutokset mahdollistaisivat oppijanumeron käytön henkilön yksilöivänä yleistunnisteena koko opetushallinnossa ja parantaisivat henkilöiden tietosuojaa, kun henkilön yksilöiminen opetushallinnossa ei edellyttäisi henkilötunnuksen käyttöä kuin välttämättömistä syistä. Oppijanumerorekisteriin ehdotetaan tallennettavaksi myös henkilön yhteystiedot, joita voitaisiin hyödyntää toteutettaessa tietosuoja-asetuksen mukaista informaatiovelvollisuutta.

Säädetyn luovutuspalvelun avulla henkilöt voivat tarkastella omia opintosuorituksiaan Oma Opintopolku -palvelun kautta ja viranomaiset saavat keskitetysti tarvitsemansa tiedot esimerkiksi tilastointiin tai rahoitukseen yhdestä paikasta luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

SAK näkee, että esitys edistää osaltaan jatkuvaa oppimista tukemalla kansalaisia opintoihin hakeutumisessa, opintojen suorittamisessa, työmarkkinoille sijoittumisessa ja työnhaussa. Sujuva tiedonkulku helpottaa myös opintoihin liittyvien etuuksien hakemista, parantaa tietojen käytettävyyttä ja vähentää päällekkäistä tiedonsiirtoa.

Esityksen mukaan kaikilla kokonaisen ikäluokan oppijoilla on käytännössä oppijanumero siitä lähtien, kun heille annetaan se esi- ja perusopetuksessa, jolloin heidän tietojaan talletetaan opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon. Oppijanumeron kohdejoukon laajuus huomioiden SAK katsoo, että esityksen toimeenpanoon on varattava riittävästi aikaa, jotta tarkoitettu tieto siirtyy täsmällisesti ja tietoturvallisesti eri tietolähteiden ja -järjestelmien välillä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry