Vaikutusvallan kaappaamisen kriminalisointi

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Oikeusministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 13.10.2022
VN/9873/2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kannattaa esitystä. On jo aika kriminalisoida vaikutusvallan kaappaaminen. Kiinnitämme kuitenkin huomiota kahteen asiaan.

Ensinnäkin olisi syytä täsmentää 16 luvun 14 c §:n 1 ja 2 momenttia, joissa käytetään ilmoittaa-verbiä (”joka ilmoittaa, että hänellä on virkamiehen tai kansanedustajan päätöksentekoon tai päätöksenteon valmisteluun kohdistuvaa vaikutusvaltaa”). Perusteluissa kuitenkin todetaan, että tarkoitus on kattaa myös tilanteet, joissa henkilö epäsuoremmin antaa ymmärtää tällaista vaikutusvaltaa olevan (s. 35–36). Säännöksessä olisi syytä käyttää sellaista verbiä, joka paremmin kuvaisi säännöksen tarkoittamaa tilannetta.

Toiseksi vaikutusvallan kaappaamista koskevan säännöksen olisi tarkoitus kattaa myös tilanteet, joissa väitettyä vaikutusvaltaa ei tosiasiassa ole. Tästä huolimatta perusteluissa todetaan, että rangaistusuhan ”piiriin eivät tämän säännöksen perusteella tulisi esimerkiksi tapaukset, joissa välihenkilöllä ei objektiivisen etukäteistarkastelun mukaan selvästikään olisi mitään mahdollisuuksia vaikuttaa kyseessä olevaan päätöksentekoon tai päätöksenteon valmisteluun" (s. 38–39). Tällä tavalla muotoiltuna perustelut supistaisivat soveltamisalaa. Perusteluja on tältä osin syytä täsmentää.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry