Selvitys kausityölakiin lisätyn pidättäytymispäätöksen vaikuttavuudesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Selvitys kausityölakiin lisätyn pidättäytymispäätöksen vaikuttavuudesta Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle (ns. kausityölaki)

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo.tem@gov.fi

VN/23843/2022

Hallitus esitti eduskunnalle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annettua lakia (907/2017) muutettavaksi (HE 252/2020). Esityksen nojalla säädettiin laki 294/2021, joka tuli voimaan 17.6.2021. Lakiin sisältyy muun muassa uusi seuraamus työnantajalle (uusi 20 §:n 3 mom., pidättäytymispäätös). Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa pidättäytymispäätöksen vaikuttavuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Selvityksen antamista varten työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa pidättäytymispäätöksen vaikuttavuudesta.

Pidättäytymispäätöstä koskevan uuden seuraamuksen mukaan Maahanmuuttovirasto voi päättää, ettei kausityöhön oikeuttavia lupia myönnetä sellaisen työnantajan palveluksessa työskentelemiseen, joka on vakavasti laiminlyönyt 8 tai 19 §:ssä tai ulkomaalaislain 86 a §:ssä säädetyt velvoitteensa, tai jos kausityöhön oikeuttava lupa on evätty 7 §:n nojalla. Päätös voidaan tehdä enintään kuuden kuukauden ajaksi, jos kyseessä on yritys tai yhteisö, päätös voidaan kohdistaa myös vastuuhenkilöön.

SAK katsoo, että kausityönlakiin lisätty pidättäytymismääräys on lähtökohtaisesti kannatettava ja saattaa ennalta ehkäistä ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen liittyviä laiminlyöntejä. Ulkomaalaislaissa, niin myös kausityönlaissa sanktion määräajan tulisi kuitenkin olla pidempi kuin kuusi kuukautta, jotta sillä olisi riittävä ennaltaehkäisevä pelotevaikutus. Jos pidättäytymismääräys ei voi oikeudellisena keinona olla pidempi kuin kuusi kuukautta, tulee silloin saada käyttöön tehokkaammat keinot ja säätää sellaisesta oikeudellisesta instrumentista, jolla voidaan ennalta estää työntekijöiden hyväksikäyttö ja velvoitteiden laiminlyönti.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida kyseisen seuraamuksen tosiasiallista vaikuttavuutta, koska sellaista tietoa, miten paljon ja millä perusteella näitä päätöksiä on tehty, ei ole saatavilla. Tarvitaan seurantatietoa ja siihen perustuvaa analyysia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry