Selvitys alueellisten työlupalinjausten mahdollisesta yhdistämisestä

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
14.02. 14:52

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

VN/1151/2020-TEM-1

TEM:n johtopäätökset alueellisten työlupalinjausten yhdistämisestä

TEM on selvittänyt hallitusohjelmassa mainittua tarvetta mahdollisesti yhdistellä alueellisia työlupalinjauksia laajemmiksi kokonaisuuksiksi työvoiman liikkuvuuden ja kohtaannon varmistamiseksi. Selvityksen perusteella TEM on päätynyt johtopäätökseen, että alueellisia työlupalinjauksia tulisi yhdistellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

SAK pitää ajatusta alueellisten työlupalinjausten yhdistelemisestä pääsääntöisesti kannatettavana seuraavin perustein:

  • Kuten selvityksessä todetaan, alueelliset työlupalinjaukset eivät ole rakenteeltaan ja termeiltään yhteismitallisia - työlupalinjausten rakennetta ja sisältöjä on syytä yhdenmukaistaa ammattiluokituksen ja muun terminologian avulla. 
  • ELY-keskusten rajat eivät välttämättä noudattele alueellisten työmarkkinoiden rajoja. Toisistaan poikkeavia työmarkkina-alueita voi olla yhden ELY-alueen sisällä ja toisaalta alueellisesti yhtenäiset työmarkkina-alueet voivat ulottua useiden ELY-keskuksien alueelle.
  • Maahanmuuttajien kotouttamisen ja muita erikseen määrättäviä tehtäviä hoitavilla ELY-keskuksilla on toimivat yhteistyösuhteet, verkostot ja resurssit omalla suuralueellaan. Kuten selvityksessä todetaan, kyseiset ELY-keskukset voisivat helposti hoitaa myös työlupalinjauksien valmistelun.

SAK ei ole täysin vakuuttunut, että Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueiden työlupalinjauksien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi olisi paras ratkaisu. Uudenmaan ELY-keskuksen alue poikkeaa selkeästi muun Suomen työmarkkina-alueista niin työn tarjonnan kuin kysynnän osalta.

SAK pitää tärkeänä, että ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta säilytetään. Työehtojen ennakko- ja jälkivalvonnan on oltava tehokasta ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet turvatut. Työlupalinjausten työvoima-pula-alat tulisi SAK:n mielestä määritellä yhdenmukaisten tilastotietojen perusteella, jossa työvoiman kysyntää arvioidessa otetaan huomioon avoimien työpaikkojen määrän lisäksi myös työpaikkojen laatu (esim. osa-aikaisuus, työpaikan kesto jne.). 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry