Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
19.10.2018 14:46

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

TEM/1260/03.01.01/2016

1. Esitysluonnos laiksi Kasvupalveluvirastosta

Organisaatiomuutokset rasittavat henkilöstöä ja tässäkin uudistuksessa tulee varmistua riittävästä henkilöstön tiedonsaannista, yhteistoiminnasta sekä ylipäänsä riittävästä henkilöstöresurssoinnista. Edellisistä organisaatiomuutoksistakaan ei ole kovin pitkä aika, mikä on hyvä ottaa huomioon. Virasto tekee suuren määrän viranomaispäätöksiä vuosittain ja vaikka digitalisaatio kehittyy toimintojen tueksi, on henkilöstön työmäärän ja riittävyyden seuranta oltava ajan tasalla. Henkilöstön näkemysten ja mielipiteiden saamiseksi mahdollisimman hyvin päätösten tekemisen tueksi olisi varmasti hyvä ottaa henkilöstöedustajia mahdollisimman monelle eri tasolle välittämään tietoa. Eräänä esimerkkinä mm. asiakasneuvottelukunta.

Asiakkaiden/kansalaisten näkökulmasta taas tulisi myös turvata mahdollisuus tarvittaessa henkilökohtaiseen asiointiin kohtuullisella etäisyydellä ympäri maata. Digitalisoinnista on monen asian osalta varmasti saavutettavissa tehokkuutta ja kustannussäästöjä, mutta kansalaisten mahdollisuus hoitaa asioita tarvittaessa paikan päällä tulee myös turvata asianmukaisella tavalla.

SAK lausuu, että esitettyä ratkaisua Kasvupalveluvirastosta voidaan peruslähtökohdiltaan pitää hyvänä. SAK viittaa myös JHL:n lausumaan, jossa on erityisesti tuotu esille seuraavia asioita, jotka vaativat lisätäsmennyksiä:

  • "Henkilöstövaikutukset, vaikutukset viranomaisten toimintaan ja henkilöstön liikkeenluovutukseen ja asemaan liittyvät periaatteet on käsitelty HE 35/2018. Hallituksen esityksessä laiksi kasvupalveluvirastosta tulisi käsitellä kyseiseen virastoon liittyvät henkilöstövaikutukset esitettyä tarkemmin. Esityksestä ei täsmällisesti selviä mitä kaikkia tehtäviä kasvupalveluvirasto koskee. Tehtävänrajauksia tulisi siis tarkentaa jo lain antamisen vaiheessa. Lain henkilöstövaikutusten yhteydessä tulisi arvioida siirtyvien henkilöjen tarkan määrän lisäksi mm. määräaikaisuudet.
  • Lakiesitystä kasvupalveluvirastosta tulisi täsmentää myös sen osalta, miten uusi virasto perustuu. Lain kirjaukset ovat tältä osin tulkinnanvaraisia. Viraston perustuminen nykyisen KEHA-keskuksen tilalle tulee näkyä kirjauksissa selvästi. Virastossa tulee noudattaa nykyisiä sopimuksia ja palkkausjärjestelmää.
  • KEHA-keskuksen ulkopuolelta henkilöt siirtyvät kasvupalveluvirastoon virkamieslain 5 a §:n mukaisesti, jonka pitää näkyä laissa omana pykälänään tai vähintään sen perusteluosassa.
  • Laissa tulee lisäksi täsmentää monipaikkaisen viraston käsitettä käytännössä. Henkilöstön osalta on säädettävä muutostilanteen turvasta, eli työnantajan velvollisuudesta huolehtia toimipaikan säilymisestä."

Kommentit ja huomiot koskien kasvupalveluviraston toimialaa ja tehtäviä (1 - 2 §) sekä pykälien yksityiskohtaisia perusteluja

Esityksessä todetaan sivulla 20, että digitaalisilla ja sähköisillä palveluilla asiakkaalle voidaan monituottajamallissa tarjota palveluja yhden luukun periaatteella. Kasvupalveluviraston tuottamat ja ylläpitämät järjestelmät ja alustat sekä digitaaliset ja sähköiset palvelut varmistaisivat monituottajamallissa sujuvan ja saumattoman asiakaskokemuksen. Tältä osin SAK lausuu, että jos monituottajamalli tulee niin työttömien palvelujärjestelmien olisi hyvä pysyä yhtenäisenä.

Edelleen sivulla 20 todetaan, että Verohallinnossa digi-palvelut eivät ole vähentäneet puhelinasioinnin tarvetta ja saman arvellaan koskevan myös Kasvupalveluvirastoa. Tältä osin SAK lausuu, että digipalvelut ovat hyviä ja tärkeitä, mutta ne täydentävät eivätkö korvaa henkilökohtaista palvelua. Uudessa toimintamallissa tulee varmistua sekä toimipisteiden ja henkilöstön määrässä sekä sijoittamisessa siihen, että henkilökohtaista palvelua on mahdollista saada tarvittaessa.

Kommentit ja huomiot koskien viraston ohjausta ja toimintaa (3 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien viraston johtoa (4 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien ylijohtajan nimittämistä (5 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien johtokuntaa (6 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Johtokunnan tehtävistä voidaan antaa tarkempia määräyksiä valtioneuvoston asetuksella. Näitä on varmaankin syytä antaa, sillä viraston ylijohtajalla on esimerkiksi oikeus nimittää viraston henkilöstö 5 §:n mukaan, joita asioita olisi varmasti hyvä käsitellä myös johtokunnassa. Johtokuntaan olisi hyvä nimetä myös henkilöstön edustaja/jia.

Kommentit ja huomiot koskien asiakasneuvottelukuntaa (7 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

SAK on yleisissä kommenteissaan todennut, että uudistuksessa tulee huomioida henkilöstön tiedonsaanti- ja yhteistoiminta käytännössä. Yksi hyvä konkreettinen toimintatapa olisi nimetä uudistusta toteuttaviin/seuraaviin ryhmiin aina henkilöstön edustajia. Esimerkiksi asiakasneuvottelukunnan osalta voisi olla tarpeen pohtia henkilöstön edustajuutta tiedonkulun parantamiseksi.

Kommentit ja huomiot koskien viraston työjärjestystä (8 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien päätösten allekirjoittamista (9 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien viraston oikeutta saada tietoja maakuntien kasvupalvelujen järjestäjältä ja tuottajalta (10 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien suoritteiden maksullisuutta (11 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

2. Esitysluonnos laiksi kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

1 luku - Yleiset säännökset

Asiakastietojen käyttämisessä on laajoja oikeuksia, joiden perusteet tulee tarkasti selvittää ja määritellä, jotta esitys linjassa tietosuojasäännösten kanssa. Oikeus saada tietoja eri rekistereistä oltava riittävästi rajattu siten, että tehtävien hoitamien välttämättä edellyttää ko. tietojen saamista.

2 luku - Rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmä

Kommentit ja huomiot koskien rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän tietoaineistoja ja käsittelyn rajoittamista (4 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Tässä rekisterissä on paljon tietoja eri tahoista. Pykälästä ei ole tarkasti luettavissa mitä tietoja saa tallettaa ja mitä tietoja kukin taho saa hakea. Olisiko tarpeen määritellä näitä asioita tarkemmin perusteluissa ja pykälissä?

Kommentit ja huomiot koskien rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä (5 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Tässä kohtaa eri toimijoilla on oma vastuu hoitamansa tietosisällön osalta. Esimerkiksi maakunta vastaa niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat rekisteröityneet sen asiakkaiksi. Tämän kaltaisen jaetun vastuun osalta on etukäteen tarpeen määritellä rekisterinpitäjät kaikilta osin ja vastuiden on oltava selkeästi ohjeistettu jo etukäteen, jotta jälkikäteen ei jouduta selvittelemään kenen vastuulle kuului mikäkin toimenpide. Kasvupalveluvirastolle on itselleen annettu valtuuksia määritellä tietojen luovuttamisista, joista edellytyksistä syytä antaa tarkempia säännöksiä.

Kommentit ja huomiot koskien velvollisuutta käyttää rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmää (6 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Tallentanut taho vastaa ehdotuksen mukaan tietojen oikeellisuudesta. Tahoja voi olla useita eli onko yleinen valvonta koko järjestelmän osalta keskitetty riittävän tehokkaasti? Vai sirpaloituuko vastuu tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta liikaa yksittäisille toimijoille?

Kommentit ja huomiot koskien rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksia (7 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien käyttöoikeuden myöntämistä rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmään (8 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Käyttöoikeuden myöntäminen. Pykälän mukaan kasvupalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan myöntää maakunnan, TEM:n ja Kasvupalveluviraston virkamiehelle ja yksityiselle palveluntuottajalle, joka hoitaa rekrypalveluja. Monialaisen palvelun tapauksessa voidaan myös myöntää Kelan virkailijalle. Sen sijaan tässä ei mainita kunnallisia viranhaltijoita. Kasvupalveluiden lakipaketissa puhutaan, että kunnat voivat jatkossakin jatkaa työllisyyden hoitoa halutessaan (esim. monialainen yhteispalvelu). Rajoittaako tämä tarpeettomasti kunnallisten viranhaltijoiden mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä?


Kommentit ja huomiot käyttöoikeuden sisältöä (9 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Käyttöoikeus kattaa niiden tehtävien hoitamiseksi, joita varten käyttöoikeus on myönnetty. Pitäisikö tässä kohtaa myös todeta myös lisäksi, että ko. tietojen käyttäminen on välttämätöntä. Esityksessä on varsin laajat oikeudet eri toimijoilla käyttää rekisteröityjä tietoja.

Kommentit ja huomiot koskien henkilöasiakastietoaineiston käyttötarkoitusta (10 §) ja henkilöasiakastietoaineiston tietosisältöä (11 §) sekä pykälien yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tietoaineiston tietosisältöä (12 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Sosiaalista ja terveydentilaa koskevien tietojen osalta lienee syytä pitäytyä ainoastaan selkeän yksiselitteisesti ja riidattomasti todetuissa faktoissa, joiden paikkansa pitävyys on luotettavasti todennettu (esim. lääkärintodistus)

Kommentit ja huomiot koskien henkilöasiakastietoaineistoon ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tietoaineistoon talletettujen tietojen säilytysaikoja(13 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien tietojen tallettamista työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan viranomaisen tietoaineistoon (14 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien työnantajatietoaineiston käyttötarkoitusta ja tietosisältöä (15 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Työnantajien osalta tulisi rekisteriin merkitä myös mahdolliset väärinkäytökset tai niiden selvittämisen vaiheet. Työntekijöiden osalta merkitään mm. sosiaalista tilannetta koskevia tietoja, joilla on vaikutusta työllistymiseen. Mikäli työnantajan osalta on tiedossa seikkoja tai epäkohtia, joiden perustellusti voidaan olettaa vaikuttavan toiminnan onnistumiseen ko. työnantajan osalta tulisi näistä olla merkintä vastaavalla tavalla kuin työntekijöiden osalta.

Kommentit ja huomiot koskien palveluntuottajatietoaineiston käyttötarkoitus ja tietosisältö (16 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

3 luku - Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä

Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitusta (17 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien tietojen tallettamista yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään (18 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien yritystietopalvelun asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä (19 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän yritystä koskevat tietoja (20 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän luonnollista henkilöä koskevat tietoja (21 §) sekäpykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään talletettujen tietojen luovuttamista (22 §) sekäpykälän yksityiskohtaisia perusteluja

4 luku - Tiedot arviointia, seurantaa, kehittämistä ja ohjausta varten

Kommentit ja huomiot koskien tietoja maakunnallisista kasvupalveluista(23 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien tietoja julkisesti rahoitetuista yrityksille tarkoitetuista tuista, rahoituksesta sekä kehittämis- ja neuvontapalveluista (24 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja

Mahdolliset muut huomiot esityksestä

-

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry