Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esityksessä ehdotetaan, että erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei väliaikaisesti sovellettaisi. Lisäksi ehdotetaan, että työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2021 ja olemaan voimassa 31.12.2022 asti.

SAK esitti jo aiemmin, että työttömyysturvan toimeenpanon yksinkertaistamiseen ja maksamiseen liittyvien väliaikaisten muutosten vaikutuksia olisi tarpeen arvioida syksyn aikana ja harkita näiden muutosten saattamista pysyväksi lainsäädännöksi. Näin ollen SAK lähtökohtaisesti kannattaa esitystä.

Erityinen sovittelujakso ja laskennallinen palkka ovat aina olleet työttömälle vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Mikäli näistä toimista luovuttaisiin, olisi työttömän todennäköisesti helpompi ymmärtää sovittelun muodostuminen ja toimeenpanijoiden työ yksinkertaistuisi.

Esitysten vaikutus työttömän päivärahan tasoon on silti hankalammin arvioitavissa. Hallituksen esityksessä on kuitenkin tuotu esiin, että muutos pienentää päivärahaa joissain tilanteissa ja suurentaa toisissa. SAK:n näkemyksen mukaan tarkempien vaikutusarvioiden tekemisen mahdollisuutta on nyt syytä kartoittaa väliaikaisen voimassaolon aikana osana laajempaa sovitellun päivärahan kehittämistä.

Ennakkomaksun osalta SAK tuo esiin, ettei kahden kuukauden ennakkomaksun mahdollisuuden pidentäminen sellaisenaan kuuteen kuukauteen edelleenkään sido työttömyysturvan maksajia sen käyttämiseen. Ennakkomaksulla pystytään kuitenkin turvaamaan työttömän toimeentuloa tilanteissa, joissa maksuaikataulut venyvät työttömien määrän äkillisesti kasvaessa. SAK kannattaa esitystä myös tältä osin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry