Hallituksen esitysluonnos työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
23.04.2020 11:08

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 26.3.2020
VN 6446/2019

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK esittää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

1 Lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistäminen palkkauksessa ja työehdoissa

SAK kannattaa esitysluonnoksen säädösehdotuksia, jotka koskevat

  • vähimmäispalkan käsitteen muutosta palkaksi (5 §),
  • alihankinnassa ja yritysryhmän sisäisessä siirrossa mahdollisuutta soveltaa ulkomaista yritystä työehtosopimuslain nojalla sitovaa työehtosopimusta (5 §),
  • majoitusolosuhteita koskevaa vaatimusta (6a §),
  • työsuhteen lisäehtoja pitkäaikaisessa lähettämisessä (4a §) ja
  • kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yritysten sisäisen siirron yhteydessä annetussa laissa tarkoitettuja työntekijöitä (1a §)

Nämä muutokset joko seuraavat suoraan direktiivistä tai ovat sen mahdollistamia. Vähimmäispalkan käsitteen muutos ”palkaksi” vastaa, toisin kuin direktiivin suomenkielisen version termi ”korvaus”, Suomen tavanomaista työmarkkina- ja lainsäädäntökäytäntöä.

2 Kustannusten korvausta koskevat ehdotukset, yleisen järjestyksen mukainen suojasäännös ja olettamasäännös

SAK kannattaa esitysluonnoksen säädösehdotuksia, jotka koskevat kustannusten korvausta ja yleisen järjestyksen mukaista suojasäännöstä (5 a §:n 1 mom.). Niin ikään SAK kannattaa palkan ja kustannusten korvauksen rajankäyntiä selventävää ns. olettamasäännöstä 5 §:n 4 momentissa.

Suojasäännöksen osalta esitysluonnos toteaa, että komissio ei tue suojasäännöstä. Esitysluonnoksessa on kuitenkin osoitettu suojasäännös mahdolliseksi palvelutarjonnan vapauden perussopimustason oikeuskäytäntöön, nimenomaan ratkaisuun Arblade nojaten. Suojasäännös on työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun ja työnantajien kilpailutasapainon turvaamiseksi välttämätön varaventtiili tilanteeseen, jossa lähtöjäsenvaltiot jättävät matka- ja majoituskustannusten korvaamisen säätämättä asianmukaisesti tai laiminlyövät sen kokonaan, mistä on tutkimustietoon perustuvaa näyttöä olemassa. Suojasäännöksen tarpeellisuutta korostaa entisestään myös se mahdollisuus, että kolmansien maiden työntekijöitä lähetetään Suomeen direktiivin mukaisen työnantajan korvausvastuun laiminlyövän jäsenvaltion kautta.

3 Työsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

SAK hyväksyy esitysluonnoksen säädösehdotukset (7 § ja 7 a §).

4 Voimaantulo, siirtymäaika

SAK hyväksyy esitysluonnoksen säädösehdotukset voimaantulosta ja siirtymäajasta. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisen suojasäännöksen osalta EK:n eriävässä mielipiteessään lain voimaantulon jälkeisiin lähettämistilanteisiin toissijaisesti esittämä siirtymäaika ei ole perusteltavissa. Direktiivi on tullut voimaan 30.7.2018 ja kaikilla jäsenvaltioilla on ollut siitä lähtien velvollisuus säätää asianmukaisesti matka- ja majoituskustannusten korvaamisesta. Tämän velvollisuuden olemassaolo käy ilmi viime kädessä direktiivin johdannon 19. perustelukappaleesta.

5 Muita huomioita

Rakennusliitto ja Teollisuusliitto lausuvat esitysluonnoksesta alojensa erityisten olosuhteiden pohjalta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry