Hallituksen esitysluonnos henkilöstön aseman turvaamisesta yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa

SAK:n ja STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 5.7.2022
VN/973/2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja STTK ry lausuvat seuraavasti:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annettua lakia. Lisäksi ehdotetaan muutoksia työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin, yhteistoiminta-asiamiehestä annettuun lakiin sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettuun lakiin. Esityksessä todetaan, että sillä pyritään turvaamaan henkilöstön asemaa, täydentämään henkilöstön kuulemista ja sille tiedottamista suunnitelluista muutoksista sekä sääntöjä henkilöstön osallistumisen järjestämisestä yhtiöiden rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen ja kotipaikan siirron seurauksena Suomeen rekisteröitävän yhtiön tai yhtiöiden hallinnossa. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta.

Esitysluonnos on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa SAK ja STTK ovat olleet mukana. SAK ja STTK kannattavat esitystä, mutta kiinnittävät huomiota kahteen seikkaan. Tällä hetkellä hallituksen esityksestä puuttuvat säännöskohtaiset perustelut muutettavaksi ehdotetun yhteistoimintalain 28 §:n osalta. Tältä osin säännöskohtaiset perustelut tulisi lisätä esitykseen. Lisäksi SAK:n ja STTK:n näkemyksen mukaan ehdotettu työsopimuslain 1 luvun 10 §:n uusi 4 momentti ei ole välttämätön huomioon ottaen, että kyseessä on vain viittaussäännös.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry