Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle
10.02.2020 14:36

Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että sivullisen tiedonantovelvollisuutta laajennettaisiin. Tiedonantovelvollisuus ulotettaisiin koskemaan myös sellaisia palvelujen välittäjiä, jotka eivät samalla maksa tai välitä palveluun liittyvää maksusuoritusta.

Esityksen tavoitteena on varmistaa Verohallinnolle riittävät lainsäädännölliset keinot verovalvontaan ja siten ehkäistä tuloveroa koskevan verovajeen kasvua siltä osin kuin se johtuu ilmoittamatta jätetyistä alustojen välityksellä saaduista tuloista.

SAK pitää tavoitetta tärkeänä, eikä sillä ole huomautettavaa esitysluonnokseen.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry