"Yrittäjän uusi mahdollisuus. Kansainvälinen vertailu" -selvitys

SAK:n lausunto oikeusministeriölle
25.06.2018 12:13

Oikeusministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 17.5.2018
VN/1608/2018

Yleistä

Onko teillä yleistä lausuttavaa kansainvälisestä vertailusta?

Vertailussa on selvitetty vain yrittäjien asemaa. Suomessa on kuitenkin myös muita velkaantuneita (kuluttajia), jotka ovat vähintään yhtä hankalassa asemassa.

Suomen velkavastuujärjestelmää on syytä arvioida ja kehittää kokonaisuutena. Muutoin voi käydä niin, että kuluttajien velkavastuu on yrittäjiä paljon ankarampi. Myös näillä ylivelkaantuneilla pitää olla mahdollisuus selvitä esimerkiksi pikavippikierteestä.

Suomen nykyinen oikeustila

Pidättekö Suomen nykyistä oikeustilaa riittävänä yrittäjän henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta?

Ei

Jos pidätte nykyistä oikeustilaa yrittäjän henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta puutteellisena, miltä osin se mielestänne on puutteellinen?

Velkajärjestelyä koskeva lainsäädäntö on puutteellista

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Moni ylivelkaantunut ei saa tarvitsemaansa apua.

Muut kommentit Suomen nykyisestä oikeustilasta (luku 2)

-

Havainnot verrokkimaista

Pidättekö vertailun kohteeksi valittuja valtioita merkityksellisinä henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista koskevien säännösten kehittämisen kannalta?

Kyllä

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Muiden maiden järjestelmiin kannattaa tutustua. Uuden lainsäädännön täytyy kuitenkin olla sopiva kansallisen järjestelmän kanssa.

Osoittavatko selvityksen havainnot verrokkimaista mielestänne sen, että Suomen oikeuden nykytila on puutteellinen henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta?

Kyllä

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Yhteiskunta on muuttunut eikä lainsäädäntömme näytä pysyneen perässä.

Mitä/minkä verrokkimaiden käytäntöjä pidätte erityisen kiinnostavina ja/tai toteuttamiskelpoisina Suomen lainsäädännön kehittämisen kannalta (vertailuun viitattaessa pyydämme mainitsemaan sivunumeron ja käyttämään vertailun mukaista otsikointia)?

Olisi hyvä, jos Euroopan unionin jäsenvaltioilla olisi samantyyliset järjestelmät.

Mistä/minkä verrokkimaiden käytännöistä ei mielestänne pitäisi ottaa mallia Suomen lainsäädännön kehittämisessä (vertailuun viitattaessa pyydämme mainitsemaan sivunumeron ja käyttämään vertailun mukaista otsikointia)?

-

Muut kommentit verrokkimaiden järjestelmistä (luvut 3 - 18)

-

Mahdollinen muutostarve

Mitä nykyiseen lainsäädäntöön liittyviä tai muita tekijöitä pidätte pääasiallisina esteinä yrittäjyydelle ja yrittäjän uudelle mahdollisuudelle?

-

Tulisiko mielestänne Suomessa helpottaa yrittäjän vapautumista henkilökohtaisesta velkavastuusta?

En osaa sanoa

Tulisiko mielestänne henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista helpottaa muuttamalla velkajärjestelyä koskevia säännöksiä?

Kyllä

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Ulosoton täytäntöönpanoa voisi lyhentää. Tämän pitää koskea tietysti kaikkia velallisia.

Jos velkajärjestelyä koskevia säännöksiä olisi mielestänne muutettava, miltä osin menettelyä olisi mielestänne kehitettävä (pyydämme valitsemaan mielestänne tärkeimmän vaihtoehdon, mutta halutessanne voitte mainita muita vaihtoehtoja vapaakentässä)?

-

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Muutosta tulisi arvioida kokonaisuutena ja eri tekijöiden vaikutusta toisiinsa.

Tulisiko mielestänne yrittäjän vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta konkurssimenettelyn yhteydessä?

Ei

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Yrittäjyyteen liittyy mahdollisuus vaurastua mutta myös suuria taloudellisia riskiä. Tämän vuoksi lähtökohtana pitää olla, että yrittäjä vastaa sitoumuksistaan.

Jos katsotte, että henkilökohtaisesta velkavastuusta tulisi vapautua konkurssimenettelyn yhteydessä, miten veloista vapautumista olisi mielestänne rajoitettava (pyydämme valitsemaan mielestänne tärkeimmän vaihtoehdon, mutta halutessanne voitte mainita muita vaihtoehtoja vapaakentässä)?

Koskemaan kuluttajavelallisia.

Jos Suomen lainsäädäntöä muutettaisiin henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen helpottamiseksi, miten muutokset arvionne mukaan vaikuttaisivat luotonantoon (esim. yrittäjän mahdollisuuksiin saada rahoitusta)?

Monet velkavastuuseen jääneet henkilöt (yrittäjät tai muut) eivät usein edes yritä selvitä veloistaan maksamalla niitä takaisin, jos summa on kohtuuton. Näin ollen voisi olettaa, että muutokset eivät merkittävästi vaikuttaisi luotonantoon.

Jos Suomen lainsäädäntöä muutettaisiin henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen helpottamiseksi, tulisiko mielestänne muutosten koskea yrittäjien lisäksi muita yksityishenkilöitä?

Kyllä

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Myös yksityishenkilöt on otettava huomioon vastuusta vapautumista arvioitaessa. Ei ole oikein, että vain yrittäjät on ryhmä, joka voi uudestaan ja uudestaan vapautua veloistaan.

Nimenomaan kuluttajien velkavastuu on Suomessa kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen kireä. Esimerkiksi asuntovelallisten tulisi voida vakuuden luovutuksen yhteydessä vapautua velkavastuustaan. Tällä olisi todennäköisesti positiivisia vaikutuksia liikkuvuuden ja työllisyyden osalta.

Jos katsotte, että henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista koskevaa sääntelyä tulisi muuttaa, kuinka kiireellisenä muutosta pidätte?

Muutos voidaan toteuttaa yrittäjän veloista vapautumista koskevan direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä.

Kommentit/perustelut vastaukseen:

Asioita on syytä arvioida kokonaisuutena ottaen huomioon myös kuluttajat ja EU-lainsäädäntö.

Muut kommentit mahdollisesta muutostarpeesta

On syytä miettiä myös pankkien ja muiden ylivelkaantumisen aiheuttaneiden tahojen vastuuta.