Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkaminen

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

VN/2359/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Työttömyysturvalain väliaikaisen yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2021 asti.

SAK kannattaa yrittäjien työmarkkinatukeen liittyvien väliaikaisten muutosten jatkoa pitkittyneen koronatilanteen vuoksi. Yrittäjien toimeentulon turvaamisen lisäksi palkansaaja-asemassa olevien työttömien ja lomautettujen toimeentulo tulee turvata. Yhdenvertaisuuden vuoksi SAK on esittänyt palkansaajien työttömyyspäivärahan enimmäisajan jatkamista 100 päivällä.

SAK huomauttaa väliaikaisten lainsäädäntömuutosten hyvin lyhytkestoisten jatkamisten tuottavan epävarmuutta sekä etuudensaajille että etuudenmaksajille.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry