YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmistelu

SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
vanen.posti.stm@gov.fi

Palkansaajajärjestöt kiittävät mahdollisuudesta osallistua Vanen toimintaohjelmakauden 2019–2023 seurantaraportin valmisteluun. Työ ja työllistyminen ovat jokaisen kansalaisen perusoikeus. Siitä huolimatta yhteiskunnan rakenteelliset esteet, asenteet ja tiedon puute rajoittavat yhä vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallisuuteen. On tärkeää nostaa vammaisten henkilöiden työllisyysastetta sekä korostaa jokaisen vammaisen henkilön koulutusmahdollisuuksia ja oikeutta tehdä itse valitsemaansa työtä. Lähtökohtana tulee olla, että vammaiset henkilöt saavat työstään saman palkan kuin muutkin vastaavaa työtä tekevät.

Sanna Marinin hallituksen Työkykyohjelmassa on tehty hyvää työtä työnantajien asenteisiin vaikuttamisessa, esimerkiksi viestinnän avulla. Tätä työtä tulee edelleen jatkaa, jotta vammaisten tuoma työvoimapotentiaali saadaan aikaisempaa laajemmin työmarkkinoiden käyttöön. Vammaiset henkilöt ovat hyvin heterogeeninen joukko, ja heidän työllistymisensä voi edellyttää erilaisia työn mukautuksia. Työnantajien tietoisuutta kohtuullisista mukautusvelvollisuuksista on syytä lisätä.

Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä asiana yhdenvertaisuuslain muutoksia, joihin sisältyy muun muassa YK:n vammaissopimuksen hengessä kohtuullisia mukautuksia koskevan pykälän tarkentaminen. Uuden muotoilun mukaan kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otetaan jatkossa ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet. Velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia voi jatkossa koskea myös viranomaisen antaman palvelun sisältöä. Vammaispalvelujen, kuten kuljetus- ja saattajapalvelujen, tulisi aidosti mahdollistaa myös työssäkäyntiä. Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa laajennettiin koskemaan myös työelämäkysymyksiä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiiviimpi yhteistyö työsuojeluviranomaisten kanssa voi parhaimmillaan parantaa jatkossa myös vammaisten ja monen muun heikommassa asemassa olevan vähemmistöryhmän edustajan oikeussuojaa työmarkkinoilla.

Valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy aloitti viime vuonna toimintansa. Palkansaajajärjestöt painottavat, että Työkanava Oy:n toiminta tulee vakiinnuttaa. Työkanava Oy:n tulee työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä, kuten vammaisia henkilöitä, joiden kohdalla muualta kuin Työkanava Oy:n kautta saatu työ on epätodennäköistä.

Edellisen hallituskauden aikana on valmisteltu työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen tähtäävää lineaarista mallia, joka ei kuitenkaan edennyt eduskuntakäsittelyyn saakka negatiivisten työllisyysvaikutusten johdosta. Tulevalla hallituskaudella osatyökykyisten henkilöiden työnteosta tulee tehdä taloudellisesti kannattavampaa mahdollistamalla ansiotulojen ja etuuksien parempi yhteensovittaminen. Tämä parantaa ja tukee yksilön osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä. Palkan ja työkyvyttömyyseläkkeen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeen yhteensovittamista tulee kehittää yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisesti.

Lopuksi järjestöt korostavat, että osatyökykyisten ja vammaisten työllistämiseen liittyvää lainvalmistelua on tärkeää tehdä yhteistyössä niin vammais- kuin työmarkkinajärjestöjenkin kanssa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
STTK ry