Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttaminen

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
07.03. 09:26

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/30209/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Keskeinen sisältö SAK pitää esitystä pääosin kannatettavana ja yhtyy sen perusteluihin osaamistiedon rekisteröinnin tarpeista ja tavoitteista. SAK näkee, että esitys edistää ja selkiyttää henkilöiden osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Se myös tukee jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanoa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia siten, että siinä säädettäisiin uudesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteristä. Rekisteriin olisi velvoite tallentaa kyseistä koulutusta koskevat suoritustiedot.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjällä olisi velvollisuus tallentaa Koski-tietovarantoon palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia koskevat tiedot. Esityksessä ehdotetaan myös, että taiteen perusopetuksen koulutustietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon säädettäisiin mahdolliseksi.

Vastuullisiksi viranomaisiksi rekisteröinnin osalta esitetään Opetushallitusta ja Palvelukeskusta. SAK näkee, että valtakunnallinen koordinaatio on tärkeä ja viranomaisvastuun on oltava selkeästi määritelty rekisteröitävän tiedon ajantasaisuuden, tasalaatuisuuden ja henkilön tietoturvan kannalta. SAK kuitenkin kiinnittää huomion rekisteröinnistä aiheutuvaan hallinnolliseen kuormitukseen paitsi koulutuksen järjestäjien myös Opetushallituksen ja Palvelukeskuksen osalta. Vastuullisilla tahoilla on oltava riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit kyseisen tehtävän hoitamiseen.

Palvelukeskuksen rahoittaman koulutuksen osalta esitetään, että koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin velvollisuus tallentaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen tietoja. Tiedot tallennettaisiin uuteen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin.

SAK pitää perusteltuna, että koulutustietoja rekisteröidään kattavasti, mutta katsoo että päällekkäisten tai limittäisten tietovarantojen ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Yhtymäpinta olemassa oleviin tietokantoihin, kuten Koski-tietovarantoon, olisi tässä kohtaa huomioitava. SAK painottaa, että Palvelukeskuksen rahoittamien koulutusten osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutuksen järjestäjien ammattitaitoon, vastuullisuuteen ja heidän tarjoamansa koulutuksen laatuun.

SAK pitää tärkeänä, että rekisteriin tallennettavat tiedot määritellään ennalta, jotta ne palvelevat tarkoitustaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden näkökulmista. SAK pitää perusteltuna, että osaamistietojen kirjaaminen järjestelmään on suostumuksenvaraista. SAK puoltaa esitystä taiteen perusopetuksen koulutustietojen tallentamisen osalta. On perusteltua, että myös ko. opintosuoritteet tulevat Koski-tietovarannon piiriin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry