Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttaminen

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/5487/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia ja Eläketurvakeskuksesta annettua lakia. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2025 loppuun tämän hallituksen esityksen yhteydessä.

Finanssivalvonta on tehnyt lainsäädääntöaloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi koskien hallituksen ja johdon pätevyys- ja kokemusvaatimuksia. Finanssivalvonnan ehdotuksen perusteella ammattipätevyys- ja kokemusvaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallitukselta edellytettäisiin nykyisen työeläkevakuutustoiminnan hyvän asiantuntemuksen lisäksi myös muuta tehtävän hoitamisen vaatimaa ammatillista pätevyyttä ja kokemusta. Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen olisi määriteltävä yhtiön keskeiset toiminnot. Keskeisistä toiminnoista vastaavilla henkilöillä olisi oltava tehtävän edellyttämä ammatillinen osaaminen ja kokemus. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiölain 12 b §:ää täsmennettäisiin yleisten hallintoedellytysten osalta. Muuna muutoksena myös johdon erityisiä kelpoisuusvaatimuksia koskevaa 12 §:ää muutettaisiin. Esityksen tavoitteena on päivittää ja täsmentää työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon ja toimivan johdon pätevyys- ja kokemusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimuksia on tarkoitus yhdenmukaistaa muihin vakuutusyhtiöihin sekä eläkesäätiöihin ja -kassoihin verrattuna.

Eläketurvakeskusta koskevan vahingonkorvaussääntelyn muutoksen tarkoituksena on selkeyttää Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vahingonkorvausvastuuta.

1. Näkemyksenne ehdotetuista muutoksista

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehtyyn esityksen valmisteluun ja pitää esitystä pääosin kannatettavana. SAK kiinnittää tässä lausunnossa huomiota joihinkin yksityiskohtiin, joita olisi syytä vielä arvioida. Ne koskevat johdon erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, erityisesti sidonnaisuuksia koskevia muutosesityksiä sekä esitystä työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaolon jatkamisesta vuodella.

SAK pitää tärkeänä sitä, että työeläkevakuutusyhtiöiden johdon ja hallinnon pätevyysvaatimuksissa korostetaan vaatimusta työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemuksesta. Työeläkevakuutus on sosiaalivakuutusta, ja sen on tärkeä olla keskeisesti esillä, kun arvioidaan kelpoisuutta toimia työeläkevakuutusyhtiön hallinto- ja johtotehtävissä. Työeläkevakuutusyhtiön lakisääteisenä tarkoituksena on hoitaa lakisääteistä työeläketurvaa ja sitä varten kertyneitä varoja vakuutettujen edut turvaavalla tavalla. Samalla SAK huomauttaa, että työeläkevakuutustoiminnan tuntemuksen lisäksi myös työeläkelainsäädännön tuntemus on olennaista.

SAK:lla ei ole huomauttamista luonnoksen esitykseen koskien lakia Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

2. Näkemyksenne esitysluonnoksen vaikutuksista ja vaikutusarvioinneista

SAK pitää hyvänä, että hallituksen jäseneksi valittavalla on mahdollisuus hankkia mahdollista puuttuvaa asiantuntemusta järjestettävän koulutuksen ja muun perehdyttämisen kautta hallituksen jäseneksi valitsemisen jälkeenkin.

Esityksessä esitetään, että sijoitustoiminnan osalta jatkossa hallituksessa on oltava kokonaisuutena hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Sana ”kokonaisuus” selventää SAK:n mielestä hyvin hallituksen kollektiivista vastuuta. Sijoitustoiminnan asiantuntemus voi siis olla eri hallituksen jäsenillä erilaista eikä se tarkoita esimerkiksi sitä, että työskentelisi ammattimaisesti sijoitusalan tehtävissä vaan pohjaa myös sijoitustoiminnan asiantuntemukselle voisivat tuoda erilaiset kokemus- ja koulutustaustat sekä luottamustoimet.

Johdon erityisistä kelpoisuusvaatimuksista säädettäessä voisi olla vielä arvioida, mitä esityksen suurehkot kevennykset sidonnaisuuksien osalta tosiasiassa tarkoittaisivat. Pitäisikö esimerkiksi hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajalta edellyttää, ettei hänellä ole sidonnaisuuksia johonkin toiseen vakuutusyhtiöön tai rahoitus- tai luottolaitokseen? Esityksessä toisaalta hyvin todetaan, että on eri asia, onko kyse luottamustoimesta vai palvelusuhteessa tai toimitusjohtajana toimimisesta. Keskeistä sidonnaisuuden kannalta on työeläkevakuutustoiminnan riippumattomuus muihin vakuutus- ja rahoitusalan toimijoihin nähden.

3. Näkemyksenne siitä, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin tämän hallituksen esityksen yhteydessä

SAK kannattaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloajan jatkamista. SAK kuitenkin huomauttaa, että hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus mahdollistaa joustavan paluun työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään vakinaistamalla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämissäännöksen. SAK pitää lain vakinaistamista tärkeänä ja ensisijaisena vaihtoehtona. Hallitusohjelmankin mukaan osatyökykyisillä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla on oltava nykyistä joustavammin mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry