Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

SAK:n lausunto Verohallinnolle

Verohallinto

VH/20003/00.01.00/2020

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Verohallinnon ohjeluonnokseen.

SAK haluaa kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksen (HE 196/2020 vp) myötä myös ohjeluonnoksessa on selkeä tarve joidenkin käsitteiden avaamiselle esimerkinomaisesti. Ohjeeseen onkin lisätty kiitettävästi korostettuja esimerkkejä, mutta kappaleissa 3.1 Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatio sekä 3.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta käsitteiden luettavuus on kärsinyt tekstin virtaviivaisuuden puutteesta. Nykyisellään ohjeluonnoksen kappaleiden 3.1 ja 3.2 esimerkkikuvaukset häviävät pitkän selostuksen taakse, joten ne voivat olla lukijalle vaikeaselkoisia. Tekstiä olisi erityisesti edellä mainittujen kappaleiden osalta tarpeen tiivistää tai ainakin nostaa tekstistä selkeämmin esiin erilaisia esimerkkejä tilanteista, joissa lain määritelmän edellytykset täyttyvät. Tällainen toimiva nosto on tehty myös esimerkiksi kappaleessa 3.4 Alihankintalasku kohdassa ”Esimerkki 1”.

Lisäksi ohjeluonnoksen käsitteiden (esimerkiksi tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatio ja tutkimus- ja kehittämistoiminta) tulkintaan tulisi myös verotuskäytännössä kiinnittää huomiota, jotta hallituksen esityksen tarkoitus toteutuu asianmukaisella tavalla.

Kokonaisuudessaan esitetty ohjeluonnos on tarkoituksenmukainen kokonaisuus, eikä SAK:lla ole edellä mainittujen seikkojen lisäksi siihen huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry