Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
11.01.2018 09:50

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausuntopyyntönne 27.12.2017 
STM/5105/2017

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishintaa. Asetuksen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2018 loppuun.

Enimmäishinta voi muodostua perusmaksusta, ajomatkamaksusta, odotusmaksusta ja avustamislisästä. Tältä osin enimmäishinnan rakenne vaikuttaa loogiselta.

Ajomatkamaksua voidaan periä vain siltä matkan osalta, kun asiakas on taksin kyydissä. SAK toivoo tältä osin selvitettävän, mitä vaikutuksia tällä on taksipalvelujen saatavuuteen harvaanasutuilla seuduilla.

Odotusmaksun rajaaminen enintään 15 minuuttiin esimerkiksi apteekissa käynnin tai apuvälineen hakemisen osalta voi olla ongelmallinen. Tältä osin SAK näkee toivottavana, että hyväksyttävää aikaa pidennetään tai muuten joustavoitetaan kyseisen pykälän tulkintaa.

Perustelujen mukaan ylimpien enimmäishintojen pohjana on käytetty kesäkuun loppuun 2018 voimassa olevan asetuksen hintoja ja uudet hinnat on pyritty tekemään kustannusneutraalisti. Olisi kuitenkin perusteltua ottaa huomioon heinäkuun alussa 2018 voimaan tulevissa enimmäishinnoissa toteutunut kustannuskehitys.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry