Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen

SAK:n lausunto Opetushallitukselle
13.12.2019 13:03

Opetushallitus
lausuntopalvelu.fi

OPH/2607/2019

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK lausuu seuraavaa.

Oppilaan oppimisen arvioinnin selkeyttämiselle on tarve. Selvitysten mukaan arvioinnin perusteet eivät aina ole oppilaille ja heidän huoltajilleen selkeitä. Lisäksi arvioinnissa on alueellisia, koulu- ja opettajakohtaisia eroja. Oppilaiden yhdenvartaisuuden näkökulmasta tarve arvioinnin yhdenmukaistamiselle on olemassa. Etenkin perusopetuksen päättöarvioinnin osalta selkeys ja yhdenvertaisuus korostuvat, kun oppilaat pyrkivät perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle.

SAK katsoo, että Opetushallituksen laatima esitys täsmennyksineen on kannatettava.

Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Oppilaan osallisuuden edistäminen, vahvuuksien tunnistaminen ja rohkaiseminen ovat keskeisiä rakennuspalikoita oppilaan minäkuvan ja oppijakäsityksen muodostumisessa. Näillä on ratkaiseva vaikutus oppilaan motivaatiolle sekä myöhemmälle opintopolulle, kiinnittymiselle jatko-opintoihin sekä työelämään. 

SAK pitää tärkeänä, että oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen ovat osa arviointia. Tästä näkökulmasta oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnissa tulee huomioida oppilaan erilaiset valmiudet, temperamentti sekä tuen tarpeet, kuten esim. erityisen tuen tarve tai oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä näiden edellyttämä tuki ja pedagogiikka. SAK katsoo, että summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin periaatteet ja kriteerit tulee olla selkeät ja ennalta tiedossa kaikille osapuolille. 

Opintojen etenemisen osalta SAK toteaa, että oppilaan oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että oppilas ja hänen huoltajansa saavat hyvissä ajoin tiedon opintojen etenemisestä. Tämä korostuu etenkin silloin, kun vuosiluokan mukainen eteneminen on vaarassa jäädä toteutumatta. Tällöin oppimista tukevista toimenpiteistä tulee sopia riittävän ajoissa. SAK katsoo, että esitys on tältä osin oikeansuuntainen. SAK pitää kuitenkin tärkeänä, että kouluarjessa on riittävät edellytykset selvittää opintojen etenemistä jarruttavat syyt ja taustatekijät sekä puuttua niihin. Etenkin kiusaamistapauksiin on reagoitava viipymättä. 

SAK pitää tärkeänä, että kodin ja koulun yhteistyö on nostettu esiin ja että siihen aidosti panostetaan koulujen arjessa, tarvittaessa myös moniammatillisesti. Oppilaan kotitaustan ja huoltajien sosioekonomisen aseman vaikutus opintomenestykseen on merkittävä. Uusimman PISA-selvityksen mukaan näiden vaikutus on Suomessa viime aikoina kasvanut. Koulun merkitys lasten ja nuorten yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tasaajana on suuri. Oppilaan oppimisen arvioinnin on tuettava tätä tarkoitusta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry