Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien väliaikainen muuttaminen

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/13573/2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että vuosien 2023 ja 2024 yksikköhinnan laskemisessa käytettäisiin taannehtivan kahden vuoden sijaan poikkeuksellisesti vuotta 2019.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä kannatettavana ja tarpeellisena. Esitykselle on selkeä peruste. Korona-ajan vaikutukset koulutuksen järjestämiseen, opintojen suorittamiseen sekä kulttuuritoimeen ovat olleet ilmeiset ja rajoittaneet toimintaa monin tavoin.

Lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä museoiden, esittävän taiteen ja vapaan sivistystyön rahoituksen perusteet on syytä määrittää ja toteuttaa siten, etteivät poikkeusajan suoritteet vaikuta kohtuuttomasti näiden rahoitukseen ja toimintaedellytyksiin jatkossa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry