Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
12.11.2018 14:51

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausuntopyyntönne 10.10.2018
STM/4045/2018 STM117:00/2018

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista. Asetus annettaisiin valtionmaksuperustelain (150/1992) nojalla. Asetus liittyy säteilylainsäädännön uudistamiseen (HE 28/2018 vp.). Asetuksella kumottaisiin säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista ja maksuperusteista annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (580/1993).

Nykytilaan verrattuna asetuksesta poistettaisiin säteilylain perusteella määrättävät veroluonteiset maksut, suoriteryhmiin tehtäisiin vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia sekä tulisi muutamia uusia julkisoikeudellisia suoritteita. Perusteluissa on kerrottu maksujen määräytymisperusteista ja kustannusvastaavuudesta. Lausuntopyyntötekstin perusteella Säteilyturvakeskus tekee vielä suoritteiden tarkistuslaskentaa ja on mahdollista, että asetusluonnoksen liitteenä olevia maksuja vielä korotetaan.

SAK katsoo, ettei sillä ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry