Luonnos hallituksen esitykseksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
18.06. 10:25

Lausunto VN/2741/2020

1. Kommentit esityksen lakipykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin

Varhaiskasvatuksella on keskeinen vaikutus lapsen kasvuun, kehitykseen, intoon ja motivaation oppia ja sitä kautta myöhempään koulupolkuun sekä elämänhallintaan. Esiopetuksen vaikutus lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen on tunnistettu laajalti.

Kokeilun tavoitteet ovat tästä näkökulmasta perusteltuja. SAK kannattaa kokeilun toteutusta. Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen jo esiopetuksen aikana edistää lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta. Kokeilulla saadaan arvokasta tutkimustietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteutuksesta ja käytänteistä sekä pohjaa laatu- ja kehittämistyölle.

SAK pitää tärkeänä, että kokeilussa tuodaan esiin lapsen oikeus kolmiportaiseen tukeen. Myös kirjaukset varhaisesta puuttumisesta lasten ja perheiden arjen haasteisiin ovat tervetulleita.

Otannan suhteen on kannatettavaa, että kokeiluun valikoituu kattavasti kansalliset kieliryhmät, eri alueet sekä eri sosioekonomisista taustoista tulevia lapsia ja perheitä. Kaksivaiheinen satunnaistaminen, jonka perusteista säädetään kokoilulaissa, on kannatettava toteutustapa. SAK pitää hyvänä täydennyksenä, että kokeilun koeryhmässä lapsi voi suorittaa esiopetuksen myös maahanmuuttajille järjestettävässä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, jos tällaista on kokeilukunnassa tarjolla.  

Toteutuksen kannalta on perusteltua, että kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun laadittaisiin oma opetussuunnitelma Opetushallituksen toimesta. Opetussuunnitelmassa huomioitaisiin kohdeikäryhmän pedagogiikan vaatimukset. Opetushallituksen tehtäväksi tulisi niin ikään kokeilun toteutusta ja seurantaa varten perustettavan kokeilurekisterin ylläpitäminen. Sen tietojen käsittelyssä noudatettaisiin tietosuoja-asetusta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI toteuttaa kokeilun arvioinnin. Esitys on näiltä osin kannatettava.

2. Kommentit esityksen taloudellisten vaikutusten arviointiin

Esityksessä kokeiluun osallistuminen olisi perheille maksutonta ja kokeilusta aiheutuvat kulut korvattaisiin kunnille täysimääräisesti. Esitys on tältä osin kannatettava. 

3. Kommentit esityksen viranomaisvaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia kokeilun käytännön toteuttamiseen, kuten kuljetusten, tilojen, henkilöstön tai täydentävän varhaiskasvatuksen järjestelyihin?

Esityksessä todetaan, ettei kokeilulla ole henkilöstövaikutuksia, sillä kokeilu on otanta, eikä koske koko 5-vuotiaiden ikäluokkaa. SAK kuitenkin kiinnittää huomion henkilöstön määrään. Henkilöstön riittävä määrä varhaiskasvatuksessa on osoittautunut ongelmalliseksi ja pula kelpoisesta henkilökunnasta on ilmeinen. 

SAK toteaa, että varhaiskasvatuksen koulutuspaikkojen on vastattava alan henkilöstötarvetta. Alalla jo olevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin on tehty muutoksia. Myös heidän täydennys- ja muuntokoulutukseensa on oltava riittävästi koulutustarjontaa, jotta voidaan varmistua alan kelpoisen henkilöstön riittävyydestä. Kunnille ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimijoille on varattava tarvittavat resurssit ja rahoitus, jotta henkilöstöä voidaan rekrytoida lapsiluku huomioon ottaen riittävästi. 

4. Kommentit esityksen lapsi-, perhe- tai sukupuolivaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia kokeilun vaikutuksista perheiden arkeen, kuten erilaisiin perhe-etuuksiin?

Perheiden arjen ja perhe-etuuksien näkökulmasta esitys on oikeansuuntainen. Esitys maksuttomuudesta, koulumatkaetuudesta ja lapsen oikeudesta saada tehostettua tai erityistä tukea on perusteltu ja lapsen oikeuksien mukainen. 

Myös esitys kotihoidon tuen sisaruskorotuksesta on kannatettava. Aiemmissa kokeiluissa juuri sisaruskorvauksen menettäminen tilanteissa, joissa sisarus osallistuu maksuttomaan varhaiskasvatukseen, on todettu ongelmaksi ja perheitä eriarvoistavaksi käytänteeksi. Kokeilu oikaisisi tätä epäkohtaa, yhdenmukaistaisi perheiden tilannetta ja lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttavuutta.

Kokeilun vaikutus lapsiin selvitetään. SAK kannattaa esitystä.

5. Kommentit esityksen tietosuoja- ja tiedonhallintavaikutusten arviointiin

Lapsen terveyden, turvallisuuden ja oikeuksien näkökulmasta on perusteltua, että tiedonsiirto tapahtuu oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Viranomaisten tiedonsaannin helpottaminen edesauttaa oikeanlaisten ja perheiden tarpeiden mukaisten toimien kohdentamista. SAK katsoo, että esitys on tietorekisterien, tietosuojan ja tiedonhallinnan vaikutusten osalta oikeaan osuva. 

6. Muut kommentit

Jatkotyöstämisen kannalta SAK tuo esiin tarpeen kehittää vuoropäivähoitoa. Näin helpotettaisiin myös vuorotyössä olevien huoltajien asemaa työmarkkinoilla sekä edistettäisiin perheiden toimeentuloa ja yhdenvertaisuutta. 

7. Liitä oheen enintään 1 A4-sivun tiivistelmä lausunnosta

Ei liitettä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö