Luonnos hallituksen esitykseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 31.8.2022
VN/16752/2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

SAK kannattaa hallituksen esitystä lisätä hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitusmalliin 2024 lähtien uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä. Yliopistollisten sairaaloiden laadukkaan toiminnan ylläpitäminen aiheuttaa muita sairaaloita korkeampia kustannuksia.

Yliopistosairaaloiden palvelujen korkean tason ylläpitäminen ja edistäminen edellyttää riittävää ja oikeudenmukaista rahoituspohjaa, joka samanaikaisesti ei kuitenkaan saa vaarantaa hyvinvointialueiden muuta rahoitusta. Ehdotettu rahoitustaso voidaan arvioida alkuvaiheessa soveltuvaksi, mutta jatkossa tulee tiiviisti seurata vaikutuksia sekä yliopistosairaaloiden että hyvinvointialueiden muiden toimintojen ja niiden rahoituksen näkökulmasta. Valmiuksia nopeisiinkin korjausliikkeisiin tulee olla mikäli tilanne niin vaatii. Tulevaisuudessa tavoitteena tulee olla myös yliopistosairaaloiden koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan määrän ja laadun huomioiminen osana rahoitusperusteita. Näiden kriteerien tarkemmaksi määrittämiseksi tarvitaan valmistelutyötä.

Koska yliopistosairaalat palvelevat koko yhteistyöaluetta, vaikuttaa rahoitusmallin pohjaksi parhaiten soveltuvan yhteistyöalueen koko asukasmäärä. Tämän rahoitusmallin edellyttämä erityissäätely tulee valmistella pikaisesti.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry