Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle henkilöstörahastolain muuttamisesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
10.10. 16:43

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 6.9.2022
VN/28637/2021

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu pyydettynä lausuntona, että lakiesitys hallituksen esitykseksi henkilöstörahastolain muuttamiseksi perustuu nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmakirjauksessa kuten myös lausunnon kohteena olevassa lakiesityksessä on tarkoituksena, että henkilöstörahaston perustamisedellytyksiä kevennetään, jotta rahaston perustaminen olisi mahdollista nykyistä pienemmissä yrityksissä. Tässä tarkoituksessa soveltamisen edellytyksenä olevan henkilöstömäärän laskeminen nykyisestä kymmenestä henkilöstä ehdotettuun viiteen henkilöön on perusteltu. Samoin on perusteltua laskea liikevaihtoedellytystä rahastoa perustettaessa nykyisestä 200.000 eurosta ehdotettuun 100.000 euroon.

Lisäksi ehdotukseen sisältyy lakiesitykseen uutena asiana mahdollisuus siirtää työntekijän rahasto-osuus toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa. Tämä uudistus on omiaan lisäämään henkilöstörahastojen käytettävyyttä pitkällä aikavälillä, kun lakiuudistuksen jälkeen on mahdollista vaihtaa työpaikkaa pitkänkin työsuhteen jälkeen menettämättä henkilöstörahasto-osuutta.

SAK lausuu, että esitetyt lakimuutokset ovat erittäin kannatettavia ja ne voimaan tultuaan lisäävät henkilöstörahastojen käytettävyyttä konkreettisesti työpaikoilla. Muutokset tulisi saada voimaan mahdollisimman pikaisesti.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry