Lausuntopyyntö yrittäjien työeläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

STM/94/2019

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on selvittänyt yrittäjän työeläketurvan kehittämistarpeita. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää ratkaisuvaihtoehtoja alivakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen liittyvien ongelmien ja kehittämistarpeiden osalta sekä selvittää YEL-vakuuttamisen joustavoittamista pienimuotoista ja satunnaista yritystoimintaa harjoittaville. Työn tavoitteena on ollut turvata yrittäjän työuran aikaisen toimeentulon tason kohtuullinen säilyminen eläkkeellä ja yrittäjien työeläketurvan tarkoituksenmukainen järjestäminen.

SAK:n lausunto

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa lausuntonaan seuraavaa. SAK pitää tärkeänä, että yrittäjien YEL-vakuutus on riittävällä tasolla. Vakuutuksen tasolla on vaikutusta yrittäjän eläketurvaan sekä myös yrittäjän työuran aikaiseen sosiaaliturvaan. On myös huomioitavaa, että valtion osuus YEL:n rahoittamisesta on noussut viime vuosina huomattavasti ja sen ennustetaan vielä nousevan.

Yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää on myös se, että yrittäjätyönä tehdyn työn alihinnoittelu vähenee. Raportissakin ehdotetut alivakuuttamisen vähentämiseen tähtäävät muutokset voivat vaikuttaa työmarkkinoilla siten, että mahdollinen työn hinnoittelusta johtuva ohjaava vaikutus valintaan työntekijän palkkaamisen ja työn yrittäjällä teettämisen välillä vähenee.

Työryhmän raportissa käsitellään myös YEL:ssa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävän yrittäjätyön vakuuttamisen kehittämistä ns. tilapäisen työnantajan vakuutusta muistuttavalla vakuuttamistekniikalla sekä ehdotetaan selvitettäväksi, olisiko ns. tilapäisen työnantajan vakuutusta muistuttava YEL-vakuuttaminen mahdollista toteuttaa myös osalle YEL:n vakuuttamisvelvollisuuden piirissä olevista yrittäjistä. SAK pitää hyvänä, että näitäkin tarkastellaan jatkotyössä.

SAK oli mukana yrittäjien työeläketurvan kehittämistarpeita selvittäneessä työryhmässä ja kannattaa työryhmän ehdotuksia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry