Lausuntopyyntö vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistion luonnoksesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
26.09.2019 13:45

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

OKM/62/040/2018

3. Työryhmän ehdotukset

3.1 Vapaan sivistystyön vapaus 

Kommenttinne vapaan sivistystyön vapautta käsittelevään lukuun

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitettyä mallia hyvänä. Tekstissä on hyvin nostettu esiin erityisesti työikäisen väestön tarpeet. Samalla sivistystyön oppilaitoksella voi olla runsaasti erilaisia koulutuksia. Tekstiin olisi hyvä selventää, että ylläpitäjä voi päättää, että osa opinnoista on osaamisperusteisia ja niistä voi saada opintopisteitä, kun taas osa koulutuksista ei luonteensa tai kohderyhmänsä takia niitä vaadi.

3.2 Koulutuksiin osallistuvien henkilötiedot 

Kommenttinne koulutukseen osallistuvien henkilötietoja käsittelevään lukuun

SAK pitää tärkeänä, että opiskelija itse päättää henkilökohtaisesti tietojen viemisestä Koski-palveluun. SAK esittää, että ylläpitäjien tehtäviin kuuluu perehdyttää opiskelija KOSKI-palvelun käyttöön, jotta yksilö osaa hyödyntää palvelua. Esimerkiksi vapaan sivistystyön piirissä suoritetaan ay-koulutuksia, jotka voivat olla yksilön halutessa KOSKI-järjestelmässä. Yksilöllä pitää olla osaaminen poistaa tietyt suoritukset KOSKI-järjestelmästä otettavasta koosteesta esimerkiksi työnhakutilanteissa.

3.3 Koulutuksen laajuutta kuvaava käsite 

Kommenttinne koulutuksen laajuutta kuvaavasta käsitteestä

SAK kannattaa esitystä, jossa opintopiste on pelkästään kuvaamassa opintojen laajuutta. Rahoitusperusteisiin nyt esitelty malli ei saa vaikuttaa.

3.4 Koulutuksen arviointi 

Kommenttinne koulutuksen arviointia koskevaan lukuun

Joissakin opintojaksoissa on järkevää käyttää hyväksytty/hylätty-arviointiasteikkoa. SAK esittää, että asteikkoarvioinneissa käytettäisiin asteikkoa 1-5, koska se on käytössä sekä ammatillisessa koulutuksessa että korkeakouluissa ja sitä kautta useille opiskelijoille ja sidosryhmille tuttu ja selkeä asteikko.

3.5 Koulutusten osaamisperustainen kuvaus 

3.5.1 Johdanto 

Kommenttinne johdannosta koulutusten osaamisperustaiseen kuvaukseen

Osaamisperustainen kuvaustapa ja siihen liittyvät käytännöt on hyvin kuvattu. SAK pitää erittäin kannatettavana, että vapaan sivistystyön roolia osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa vahvistetaan. 

3.5.2 Osaamistavoitteet 

Kommenttinne osaamistavoitteista

Ei kommentoitavaa.

3.5.3 Opettajan ja opiskelijan näkökulma osaamistavoitteisiin 

Kommenttinne opettajan ja opiskelijan näkökulmasta osaamistavoitteisiin

Opiskelijakeskeinen lähestymistapa on hyvin kuvattu ja SAK pitää sitä huomattavasti parempana kuin suppeaa opettajakeskeistä kuvausta.
 
3.5.4 Osaamistavoitteet osana opetussuunnitelmatyötä 

Kommenttinne osaamistavoitteista osana opetussuunnitelmatyötä

Ei kommentoitavaa.
 
3.5.5 Osaamistavoitteista viestiminen 

Kommenttinne osaamistavoitteiden viestimisestä

SAK pitää hyvänä, että osaamistavoitteiden viestinnässä on esitetty erilaisia vaihtoehtoja. Vapaan sivistystyön erittäin laaja ja monipuolinen koulutustarjonta vaatii erilaisia lähestymistapoja viestimisessä.
 
3.5.6 Osaamistavoitteiden laatiminen ja taso 

Kommenttinne osaamistavoitteiden laatimista ja tasoa käsittelevästä luvusta

Ei kommentoitavaa.

3.5.7 Osaamistavoitteiden arviointi 

Kommenttinne osaamistavoitteiden arviointia käsittelevästä luvusta

Muistiossa ei ole käsitelty opettajien ja ohjaajien arviointiosaamista. Tähän on syytä kiinnittää huomiota jatkovalmistelussa, jotta arviointi on ammattitaitoista ja läpinäkyvää. Opiskelijoiden yhdenvertainen asema linkittyy myös vahvasti arvioinnin laadukkuuteen.

Muuta, mitä haluatte asiasta lausua

Kommenttinne

SAK pitää muistion lähestymismallia erittäin hyvänä. Vapaa sivistystyö itse määrittelee toimintatapojaan, mutta toimii samalla tiiviissä vuorovaikutuksessa muun koulutusjärjestelmän, työelämän ja yhteiskunnan kanssa. SAK toivoo, että nyt muistiossa esitetty malli saadaan mahdollisimman pian käytäntöön.
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry